Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των διαφορών ασφαλίστρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα : 7/3/2016
Αριθμ. Πρωτ.:30369
ΕΝΙΑΙΟ Τ Α Μ Ε Ι Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α
ΤΟΜΕΑΣ : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΣΟΔΩΝ

Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των διαφορών ασφαλίστρου λόγω μετάταξης
σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 44
του Ν.3986/2011 και της παρ 5 του άρθρου 20 του Ν.4019/2011.
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να εξοφλήσετε τις διαφορές ασφαλιστικής κατηγορίας που έχουν
προκύψει, χρησιμοποιώντας το ειδοποιητήριο πληρωμής το οποίο έχει αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του Τομέα. Η εξόφληση των εισφορών διενεργείται μέσω Τραπεζικής συναλλαγής
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3863/2010 όπως ισχύει), σύμφωνα με τις οδηγίες που
αναγράφονται στο ατομικό ειδοποιητήριο ασφαλισμένου. Η εξόφληση των διαφορών
ασφαλίστρου χρονικού διαστήματος 1/7/2011 μέχρι 31/12/2014 και 1/1/2015-
30/06/2015 που προκύπτουν μετά την μετάβαση σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία,
θα πρέπει να γίνει μέχρι 31/3/2016 χωρίς επιβαρύνσεις σύμφωνα με την απόφαση της
ΔΕ/ΕΤΑΑ-ΤΥ αριθ. 10/26.1.2016.
Επισημαίνουμε ότι:
1. Για τους ασφαλισμένους που έχουν υποβάλλει αίτηση ρύθμισης οφειλών με τις διατάξεις των
Ν.4321/2015 και Ν.4305/2014, κι έχουν ενημερωθεί για τη ρύθμιση δεν θα εκδοθούν
ειδοποιητήρια με τις διαφορές ασφαλίστρου διότι ήδη έχουν ληφθεί υπόψη κατά την εκκαθάριση του
ασφαλιστικού λογαριασμού και καταβάλλονται με δόσεις της εξυπηρετούμενης ρύθμισης.
2. Για τους ασφαλισμένους που έχουν υποβάλει αίτηση για ρύθμιση οφειλών από 1/8/2015
μέχρι σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4152/2013 κι έχουν ενημερωθεί για τη ρύθμιση
δεν θα εκδοθούν ειδοποιητήρια με τις διαφορές διότι έχουν ληφθεί υπόψη κατά την εκκαθάριση του
ασφαλιστικού λογαριασμού και καταβάλλονται με δόσεις της εξυπηρετούμενης ρύθμισης.
Επισυνάπτουμε πίνακα με τα ποσά ασφαλίστρων ανά κλάδο, των 14 ασφαλιστικών κατηγοριών
καθώς και πίνακα με τα τηλέφωνα και τα φαξ επικοινωνίας των περιφερειακών ΕΤΑΑ-ΤΥ στο τέλος
της παρούσης ανακοίνωσης.

3. Όσοι φαρμακοποιοί Ν.Α. έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων
ασφαλιστικών εισφορών μέχρι 31/12/2014 δεν θα καταβάλουν τις διαφορές
(1/7/2011-31/12/2014) εφάπαξ διότι έχουν ληφθεί υπόψη κατά την εκκαθάριση
του ασφαλιστικού λογαριασμού και καταβάλλονται με δόσεις της εξυπηρετούμενης
ρύθμισης.
Επειδή δεν ήταν δυνατή η δημιουργία ειδοποιητηρίων με το συνολικό ποσό της διαφοράς
ασφαλίστρου μέχρι 31/12/2015 λόγω και των παρατάσεων εξόφλησης των εξαμήνων, με την
απόφαση της Δ.Ε./ΕΤΑΑ – Τ.Υ αριθ. 10/26.1.2016 είχε αποφασισθεί η παράταση της εφάπαξ
εξόφλησης των διαφορών ασφαλίστρου χρονικού διαστήματος 1/7/2011 μέχρι
31/12/2014 και 1/1/2015-30/06/2015 που προκύπτουν μετά την μετάβαση σε
ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, μέχρι 31/3/2016, με την ενημέρωση των ασφαλισμένων
με τη δημιουργία ειδοποιητηρίων.
Για τους ΝΑ(Νέους Ασφαλισμένους) υγειονομικούς οι ασφαλιστικές εισφορές διαμορφώνονται
μηνιαίως ως κατωτέρω :Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των διαφορών ασφαλίστρου

 

 

 

 

Post by Sfakianakis Michail
Μοιραστείτε