Καταβολή των εισφορών Β εξαµήνου 2016

etaa ICONΘέµα :  Ενηµέρωση σχετικά µε την καταβολή των εισφορών Β εξαµήνου 2016 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελµα του υγειονοµικού

Σας ενηµερώνουµε ότι:

1.  Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 39 του Ν4387/2016 «Η σταθερή μηνιαία εισφορά, το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς, καθώς και οι ασφαλιστικές κατηγορίες ή αποδοχές, βάση των οποίων υπολογίζεται η μηνιαία εισφορά των ασφαλισµένων  για τους οποίους βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στους Τοµείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ (Τοµέας Σύνταξης Μηχανικών … Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών …), όπως έχουν διαµορφωθεί µέχρι 31/12/2015 παραµένουν αµετάβλητες µέχρι 31/12/2016, εξαιρούµενης της εισφοράς που καταβαλλόταν για την ειδική Προσαύξηση ΤΣΜΕ∆Ε καθώς και του κλάδου µονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ τα οποία καταργούνται από 1/1/2016».

2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρο 44 του Ν4387/2016 καθορίζεται µε ενιαίο τρόπο ο υπολογισµός των εισφορών υγειονοµικής περίθαλψης των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές υγειονοµικής περίθαλψης από τον ΕΟΠΥΥ. Επίσης µε την εγκύκλιο αριθ. πρωτ.:Φ10070/οικ.23637/977/8.8.2016 ορίζεται ότι «Στην περίπτωση κατά την οποία οι συνταξιούχοι λαµβάνουν σύνταξη (κύρια και τυχόν επικουρική) και αποδοχές από µισθωτή εργασία ή από άσκηση ελευθέρου επαγγέλµατος ή απασχόλησης, καταβάλλεται το προβλεπόµενο … ποσοστό εισφοράς υπέρ υγειονοµικής περίθαλψης επί των συντάξεων που λαµβάνουν καθώς και το προβλεπόµενο ποσοστό εισφοράς ασφαλισµένου και εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών των µισθωτών ή το προβλεπόµενο ποσοστό εισφοράς ασφαλισµένου για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και ανεξάρτητα απασχολουµένους επί της ασφαλιστικής κατηγορίας που υπάγονται έως 31/12/2016 ή επί του ασφαλιστέου εισοδήµατος τους από 1/1/2017 και εφεξής».

Το πλήρες κείμενο καθώς και τους πίνακες θα τους βρείτε εδώ:  ΤΣΑΥ

Μοιραστείτε