ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2016

   ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2016
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΘΑ  ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
Το Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α. με την απόφαση 390 θέμα 15 της 24/3/2016 συνεδρίασης και η Διοικούσα Επιτροπή Υγειονομικών με την απόφαση αριθ.23/1-3-2016, ενέκρινε τη φιλοξενία 3000 παιδιών, που ασφαλίζονται στον ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ και έχουν γεννηθεί από 1/1/2002 έως 31/12/2010 σε παιδικές κατασκηνώσεις με τις οποίες έχει συμβληθεί το Ε.Τ.Α.Α., για τρεις (3) περιόδους είκοσι δύο (22) ημερών η κάθε μία.
Η επιλογή των παιδιών θα γίνει με εισοδηματικά κριτήρια, όπως αναφέρεται στη σχετική αίτηση. Το όριο των 3000 παιδιών θα προκύψει από την συμπλήρωση του αριθμού των παιδιών σε συνδυασμό με το Ε1.

Για τον υπολογισμό του ποσού αθροίζονται όλα τα εισοδήματα ανεξάρτητα της πηγής που προέρχονται και για τους 2 συζύγους (μισθωτές υπηρεσίες , ελεύθερο επάγγελμα, ενοίκια, τόκοι καταθέσεων κ.λ.π.
Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση για την υποβολή του Ε1 και για καμιά κατηγορία ασφαλισμένων.
Η κατάταξη των παιδιών στην κατασκήνωση της επιλογής τους και εφ όσον εξαντληθούν οι προσφερόμενες θέσεις ,θα γίνει με συνδυασμό του αριθμού των προσφερομένων θέσεων και των εισοδηματικών κριτηρίων.
Από τις τυχόν κληρώσεις των υπεράριθμων παιδιών σε κατασκηνώσεις και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια εξαιρούνται και μόνο για αυτές , τα παιδιά των πολυτέκνων με την προσκόμιση της κάρτας πολυτέκνων, τα
παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών -προσκομίζοντας υποχρεωτικά πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης- και τα παιδιά θανόντων υγειονομικών που λαμβάνουν σύνταξη.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές:
1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Τομέα Υγειονομικών στην Αθήνα, στηΔ/νση του Τομέα Υγειονομικών Θεσσαλονίκης, καθώς και σταΤμήματα και Γραφεία Τ.Υγειονομικών Πειραιά, Αχαϊας, Τρίπολης,Μεσσηνίας, Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Λάρισας, Καρδίτσας Κοζάνης, Ιωαννίνων, Έβρου, Λέσβου, Ρόδου, Σερρών και Ηρακλείου, για την 1η, 2η 3η 4η περίοδο από 30 Μαϊου 8.00 π.μ έως 10 Ιουνίου 13.00 μ.μ. (εκτός της Πέμπτης 2 και 9 Ιουνίου), πέραν των οποίων καμία αίτηση δε θα γίνεται δεκτή.
2. Ηλεκτρονικά μετά από σύνδεση με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες με χρήση των κωδικών του γονέα που ασφαλίζει το παιδί,
ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες, με δεδομένο ότι είναι πλήρως συμπληρωμένος ο ηλεκτρονικός φάκελος και έχει καταχωρηθεί η ασφαλιστική ικανότητα έως 31-12-2016 .__

 

Σε διαφορετική περίπτωση οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμπλήρωση του ηλεκτρονικού φακέλου
και την καταχώρηση ασφαλιστικής ικανότητας υποβάλλονται μόνο στις υπηρεσίες του Τομέα.
Δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για τους ασφαλισμένους που είναι σε καθεστώς ρύθμισης και η ασφαλιστική τους ικανότητα δεν λήγει 31-12-2016.
Οι Υγειονομικοί που υποβάλλουν αίτηση στις υπηρεσίες του Τομέα, θα έχουν μαζί τους απαραιτήτως το ασφαλιστικό τους βιβλιάριο, το Ε1 ή το  εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού έτους 2014, το βιβλιάριο ασθενείας
του παιδιού και μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας, για κάθε παιδί προκειμένου να εκδοθεί από την Υπηρεσία η κάρτα κατασκηνωτή (η φωτογραφία στην κάρτα κατασκηνωτή μονογράφεται και σφραγίζεται από τον υπάλληλο).
Ταυτόχρονα με την αίτηση θα υποβάλλεται υποχρεωτικά και η συνημμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, του γονέα που ασφαλίζει το παιδί, στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει καταχωρηθεί στον Ηλεκτρονικό Φάκελο θεώρηση ασφαλιστικής ικανότητας για τον ίδιο και τα προστατευόμενα μέλη και έχουν πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο .
Οι Υγειονομικοί που θα υποβάλλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά συν/μένα θα υποβάλλουν υποχρεωτικά στο αντίστοιχο πεδίο και το Ε1 ή το εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού 2014, διαφορετικά δεν θα ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. Η  ασφαλιστική ικανότητα θα διαπιστώνεται απευθείας από το σύστημα και δεν
απαιτείται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου  Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, φροντίστε να εκτυπώσετε την αίτηση, την κάρτα κατασκηνωτή (πλήρως συμπληρωμένη) μαζί με την
υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης /αποχώρησης, και να την προσκομίσετε στις υπηρεσίες του Ταμείου, εντός των προαναφερομένων προθεσμιών  Αν μετά τον έλεγχο της Υπηρεσίας προκύψει ότι δεν υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα, η αίτηση δεν ισχύει, χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Η κάρτα κατασκηνωτή και η Υπεύθυνη Δήλωση προσέλευσης υπογράφονται από τους γονείς και είναι απαραίτητες για την παράδοση του παιδιού στην Κατασκήνωση.
Επισημαίνουμε ότι η Υπεύθυνη Δήλωση αποχώρησης δίδεται στον ασφαλισμένο για να συμπληρωθεί , να υπογραφεί και να δοθεί στην κατασκήνωση κατά την αποχώρηση του παιδιού από αυτήν.
Οι γονείς μπορούν να επισκεφθούν τις κατασκηνώσεις της προτίμησής τους για να έχουν άμεση αντίληψη των  Εγκαταστάσεων.
Πληροφορίες παρέχονται στο www.tsay.gr ,στο Ε.Τ.Α.Α.-ΤΟΜΕΑΣ

Κατασκηνωτικο Προγραμμα 2016

 

 

post by Sfakianakis Michail
Μοιραστείτε