ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

logo-250pxΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19, 71 201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ. 2810 283.635 – 2810 285.240, FAX: 2810 285.240
www.osi.gr – e-mail: email hidden; JavaScript is required

Αριθμ. Πρωτ. 68                                              Ηράκλειο 9/2/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Νόμου 1026/80 «Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.) ως και λοιπών συναφών διατά¬ξεων» όπως αυτός τροποποιήθηκε, από τους Νόμους 1425/1984, 3370/2005, 3418/2005 και ισχύει σήμερα, και ιδίως τα άρθρα 17, 20 έως 26, 33, 38, 55 έως 57 Ν. 1026/80, με την από 30.01.2017 απόφαση του
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Για την ανάδειξη:
1. Έντεκα (11) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Έξι (6) μελών στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μετ’  ισαρίθμων αναπληρωματικών.
3. Τριών (3) μελών στην Εξελεγκτική Επιτροπή μετ’  ισαρίθμων αναπληρωματικών.
4. Δύο (2) εκπροσώπων του Ο.Σ.Η. στην Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.).
Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν στις 2 Απριλίου 2017 ημέρα Κυριακή. (Αίθουσα Στέγης Υγειονομικών οδός Κριτοβουλίδου αρ. 19). Η ψηφο¬φορία θα αρχίζει στις 09.00 π.μ. και θα τελειώνει στις 20.00 μ.μ.
Δικαίωμα ψήφου έχουν οι εφοδιασμένοι με το δελτίο ταυτότητας του Συλλόγου και έχουν εκπληρώσει τις οικονομι¬κές υποχρεώσεις τους προς τον Σύλλογο για το έτος 2017.
Η συμμετοχή των μελών στις αρχαιρεσίες είναι υποχρεωτική.
Δικαίωμα εκλογής ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) , της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) και ως εκπροσώπων στη Γ.Σ. της Ε.Ο.Ο. έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2, 4 και 5 του ν. 1026/80.  Δικαίωμα εκλογής ως μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου έχουν τα μέλη τα οποία ασκούν πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια το επάγγελμα (άρθρο 57 παρ. 1 ν. 1026/80).
Οι αιτήσεις των υποψηφίων μελών του Δ.Σ., της Ε.Ε. και των εκπροσώπων του Συλλόγου στη Γ.Σ. της  Ε.Ο.Ο., με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Ο.Σ.Η. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017(άρθρο 22 παρ. 2 και 3 ν. 1026/80).
Η ανακήρυξη των υποψηφίων μελών του Π.Σ. ενεργείται κατόπιν αιτήσεων των υποψηφίων οι οποίες υποβάλλονται, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στον Πρόεδρο του Ο.Σ.Η. (15) δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκλογή, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 (άρθρο 57 παρ. 2 ν. 1026/80).
Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ., την Ε.Ε. και εκπρόσωποι στην Γ.Σ. της Ε.Ο.Ο. πρέπει να μετέχουν υποχρεωτικώς σε συνδυασμούς. Τα ονόματα των υποψηφίων κάθε συνδυασμού αναγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά στο ψηφοδέλτιο για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή και για τους εκπροσώπους του Συλλόγου στην Ε.Ο.Ο.. Ο αριθμός των υποψηφίων εκάστου συνδυασμού δεν δύναται να υπερβεί τον αριθμό των εκλεγομένων (άρθρο 23 παρ. 1 και 2 ν. 1026/80).
Τα ονόματα των υποψηφίων μελών του Π.Σ. αναγράφονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο κατ΄ αλφαβητική σειρά. Ο αριθμός των υποψηφίων μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των εκλεγομένων μέχρι το ήμισυ αυτού (άρθρο 57 παρ. 2 ν. 1026/80).
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
       ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ                              ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
Μοιραστείτε