Άδεια Λειτουργίας Οδοντιατρείου

Άδεια Λειτουργίας Οδοντιατρείου

Με το άρθρο 35 του Ν. 4025/2011 η αρμοδιότητα χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Οδοντιατρείου περνά στη δικαιοδοσία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλειου από 01.01.2012.

Με την υπ’ άριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.24948 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄713/13.03.2012) καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά, η διαδικασία, οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση της βεβαίωσης λειτουργίας Οδοντιατρείων.

1.Για τη νόμιμη λειτουργία, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου απαιτείται άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας που χορηγείται από τους κατά τόπους Οδοντιατρικούς Συλλόγους, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την αναγγελία έναρξης λειτουργίας του φορέα με την κατάθεση όλων των σχετικών δικαιολογητικών.

2.Όμοια βεβαίωση απαιτείται και σε περίπτωση μεταστέγασης, επέκτασης ή μείωσης του αντικειμένου των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας (Π.Φ.Υ.).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ή ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ βάσει της υπ’ άριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.24948 Υπουργικής Απόφαση (ΦΕΚ Β΄713/13.03.2012) και του Π.Δ. 84/2001.

1.Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ιδιωτικού οδοντιατρείου

Στις περιπτώσεις της κοινής βεβαίωσης λειτουργίας ή απλής συστέγασης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αναγγελία έναρξης από κοινού και ιδιωτικό συμφωνητικό με θεωρημένο από αρμόδια αρχή το γνήσιο της υπογραφής, για τον έλεγχο των όρων συνεργασίας και την τήρηση των διατάξεων για την άσκηση του επαγγέλματος και τη δεοντολογία.

2.Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας ασκήσεως του οδοντιατρικού επαγγέλματος, τίτλου ειδικότητας (εφόσον υπάρχει) των επιστημονικά υπευθύνων και βεβαίωση εγγραφής σε Οδοντιατρικό Σύλλογο, στην περίπτωση που ο δικαιούχος ή ο επιστημονικά υπεύθυνος δεν είναι μέλος του Συλλόγου στην Περιφέρεια του οποίου αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας.

3.Συμβόλαιο αγοράς, ή συμφωνητικό μίσθωσης, ή παραχώρησης χρήσης με, ή χωρίς αντάλλαγμα, του ακινήτου, στο οποίο θα στεγάζεται το εν λόγω οδοντιατρείο.

4.Βεβαίωση από την Πολεοδομία ή από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο.

5.Κανονισμό συνιδιοκτησίας σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία, από όπου προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η χρήση του χώρου για τη λειτουργία του φορέα.

6.Διάγραμμα κάτοψης του διατιθεμένου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό, ή αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης και πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α του Π.Δ. 84/2001 (ΧΚΧ, ή ΧΚΧ*, ή XX**, όπως απαιτείται από το παράρτημα Α) καθώς και ότι οι φορείς λειτουργούν υποχρεωτικά μέσα στο ίδιο κτίριο ή σε συνεχόμενα κτίρια και σε χώρους αποκλειστικής χρήσης.

7.Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό εξοπλισμό του οδοντιατρείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β του Π.Δ. 84/200.

8.Υποβολή επισήμων αντιγράφων των νόμιμων παραστατικών κτήσης της κυριότητας, ή παραχώρησης, ή της διαρκούς κατοχής, ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.

9.Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποιούμενο οδοντιατρικό εξοπλισμό κατά την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.

10.Απόδειξη Οδοντιατρικού Συλλόγου στην περιφέρεια στην οποία αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας για την καταβολή του ποσού των διακοσίων (€200,00) ευρώ.

11. Πιστοποιητικό καταλληλότητας ακτινολογικού εξοπλισμού από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις (Κανονισμός Ακτινοπροστασίας)

[Η άδεια λειτουργίας για οδοντιατρικό ακτινολογικό μηχάνημα εκδίδεται από τη Δ/νση Υγείας, αφού έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας Χ-Οδ από την Ε.Ε.Α.Ε για τα κοινά ακτινολογικά μηχανήματα. Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλότητας απαιτείται έκθεση από ακτινονοφυσικό και παράβολο 150 ευρώ προς Ε.Ε.Α.Ε. ]

12. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου του αιτούντος και του επιστημονικά υπευθύνου. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου ή αστικού ιατρικού συνεταιρισμού, απόσπασμα ποινικού Μητρώου του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου ή των μελών του Δ.Σ. (σε περίπτωση ανωνύμου εταιρείας) και του επιστημονικά υπευθύνου.

13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου και του επιστημονικά υπευθύνου ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986

Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης έχει ως εξής : «…ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας » ή σε αντίθετη περίπτωση : «…έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις:…….».

Παράρτημα Α΄ (Π.Δ. 84/2001 – σελίδα 11) – Τεχνικές Προδιαγραφές

1.Σε περίπτωση χρήσης επιστημονικού εξοπλισμού, ο χώρος του Οδοντιατρείου προσαυξάνεται ανάλογα με τις λειτουργικές απαιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου του αντίστοιχου μηχανήματος.

2.Σε κάθε Οδοντιατρείο θα πρέπει να υπάρχει σφραγιζόμενο δοχείο μολυσματικών απορριμάτων.

3.Σταθερός εξοπλισμός Οδοντιατρείου: Κάθε Οδοντιατρείο περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα πάγκο εργασίας με κλειστά ερμάρια και νιπτήρα. Οι επιφάνειες εργασίας του πάγκου πρέπει να αντέχουν στα αλκαλικά, τα οξέα, τα διαλυτικά και τη θερμότητα.

4.Εάν το Οδοντιατρείο περιλαμβάνει επιστημονικό εξοπλισμό ιοντίζουσας ακτινοβολίας, πρέπει ο διατιθέμενος χώρος να έχει τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές (σ.σ. αφορά ορθοπαντομογράφο) – δείτε αναλυτικά στο Π.Δ. 84/2001 (Παράρτημα Α΄ – Μέρος Δεύτερο)

5.Για πολυοδοντιατρείο δείτε αναλυτικά στο Π.Δ. 84/2001 (Παράρτημα Α΄ – Μέρος Τρίτο) .

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ – Πίνακας μετρικών στοιχείων

α/α ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m2 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ m ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Α/Α ΧΩΡΟΙ m2 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α/ΑΧΩΡΟΙm2ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.Οδοντιατρείο- Γραφείο   οδοντιάτρου- εξεταστήριο15.00Χώρος ενιαίος ή διαχωρισμένος σε γραφείο οδοντιάτρου και εξεταστήριο που   επικοινωνούν άμεσα. Χ.Κ.Χ.
2,80
2,00
2.Χώρος Αναμονής8.002.50Μπορεί να περιλαμβάνει και γραμματεία Χ.Κ.Χ.
3.W.C.1.500.90

 

Παράρτημα Β’ (Π.Δ. 84/2001 – σελίδα 21) – Εξοπλισμός

Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός για Οδοντιατρείο

  • 1. Πάγκος εργασίας τριών μέτρων με συρτάρια, ερμάρια και νεροχύτη
  • 2. Οδοντιατρική έδρα
  • 3. Unit (βασική μονάδα)
  • 4. Αεροσυμπιεστής
  • 5. Οδοντιατρικό Ακτινολογικό
  • 6. Κλίβανος ή αυτόκαυστο
  • 7. Εργαλειοθήκη

 

Μοιραστείτε