ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
– Έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα.
Για τις οφειλές, που έληγαν 30/3 και 31/3, έχει χορηγηθεί παράταση για την εμπρόθεσμη καταβολή τους έως την 10/4/2020. Επομένως, όσοι επιθυμούν να επωφεληθούν του μέτρου της έκπτωσης, έχουν μέχρι την 10/4 για να προχωρήσουν σε εξόφληση.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
– Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%): Για τους αυτοτελώς απασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (A’ 43), εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους. Στην περίπτωση αυτή, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί δια του συντελεστή 0,20.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ
Η προθεσμία καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, απαιτητών έως 31/3/2020 και 30/4/2020, αντίστοιχα, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, απαιτητών εντός των ανωτέρω ημερομηνιών, παρατείνεται χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Μοιραστείτε