Φορολογική ενημέρωση για Τήρηση Βιβλίων

ΒΙΒΛΙΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

 

Τα βιβλία είναι αθεώρητα για πράξεις από 1/1/2013.

Καταργούνται οι εκτυπώσεις  ισοζυγίου για τα Γ κατηγορίας και η μηνιαία κατάσταση εσόδων εξόδων για τα Β. Τα αθεώρητα βιβλία που ενημερώνονται μηχανογραφικά, μπορεί να μην εκτυπώνονται, εφόσον τα δεδομένα τους φυλάσσονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης, με την προϋπόθεση ότι, τα δεδομένα αυτά εκτυπώνονται άμεσα όταν ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο.

Η μη διαφύλαξη ή η αδυναμία αναπαραγωγής του περιεχομένου αυτών εξομοιώνεται με μη τήρηση των βιβλίων.

•    Με γνωστοποίηση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία της έδρας του υπόχρεου, μπορεί τα βιβλία να ενημερώνονται σε άλλο τόπο με τα πρωτογενή φορολογικά στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, τα οποία μετά την ενημέρωση τους, επιστρέφονται στην επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν.

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ (ΑΣΘΕΝΩΝ, ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ)

 

Τα πρόσθετα βιβλία μόνο του άρθρου 10 παρ. 5 του ΚΒΣ και ΠΡΟΣΟΧΗ όχι άλλων διατάξεων ή νόμων (πχ. του άρθρου 45 του ΦΠΑ) παρέμειναν για τα επαγγέλματα των ιατρών και των οδοντιάτρων.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Για τα βιβλία Γ κατηγορίας (διπλογραφικά): μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α.  Στην ίδια προθεσμία ενημερώνεται το γενικό καθολικό και τα αναλυτικά καθολικά με εξαίρεση αυτά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τα οποία μπορεί να ενημερώνονται μέχρι την εικοστή (20η) του μεθεπόμενου μήνα.

Για τα βιβλία Β κατηγορίας (απλογραφικά): Η καταχώρηση – ενημέρωση του βιβλίου εσόδων – εξόδων με τις πιο πάνω πράξεις γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέραν του χρόνου της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ Φ.Π.Α.

 

 

Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών

Παραμένει – μέχρι νεωτέρας – το όριο των 3.000,00 που αφορά εξόφληση με μετρητά για επιτηδευματίες και 1.500,00 για ιδιώτες. Στο ίδιο ποσό των 3.000,00 ανέρχεται πλέον και η αγορά αγροτικών προϊόντων. Επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.

 

Αλλαγές στον Κ.Φ.Α.Σ. σχετικά με την έκδοση αποδείξεων

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, για τις συναλλαγές του με άλλους υπόχρεους, θα εκδίδουν στο εξής τιμολόγια και όχι αποδείξεις (άρθρο 7 παρ. 3 Κ.Φ.Α.Σ.). Τα τιμολόγια αυτά θα είναι Παροχής Υπηρεσιών και αθεώρητα (όχι τρυπημένα).

Το μέτρο ισχύει για όλες τις συναλλαγές των οδοντιάτρων που συνεργάζονται με άλλους επιτηδευματίες (π.χ. οδοντίατρους), καθώς επίσης και για εκείνους που χρησιμοποιούν μόνο το μπλοκάκι στις συναλλαγές τους (έχουν δηλαδή ως έδρα το σπίτι και δεν έχουν οδοντιατρείο).

Μοιραστείτε