Κώδικας οδοντιατρικής δεοντολογίας 2009

Ολόκληρος ο δεοντολογικός κανονισμός οδοντιάτρων του 2009.

Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Αριθμός: 39
Έτος: 2009
ΦΕΚ: Α 55 20090401
Τέθηκε σε ισχύ: 01.04.2009
Ημ.Υπογραφής: 27.03.2009

Κώδικας οδοντιατρικής δεοντολογίας

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 01.04.2009

Τίτλος Αρθρου

Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Το λειτούργημα του οδοντιάτρου αποσκοπεί στην εξασφάλιση της στοματικής υγείας του ανθρώπου, δηλαδή στην πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και ανακούφιση από τον πόνο των ανωμαλιών και ασθενειών των οδόντων, του στόματος, των γνάθων και των γύρω ιστών. Η άσκηση του λειτουργήματος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς κανόνες της επιστήμης και να χαρακτηρίζεται από απόλυτο σεβασμό στη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Αρθρο: 2

Η συμπεριφορά του οδοντιάτρου πρέπει να είναι αντίστοιχη του επιτασσόμενου ήθους, σύμφωνα με τον όρκο του Ιπποκράτη, τους αποδεκτούς διεθνείς κώδικες ηθικής και δεοντολογίας και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα: α) Ο οδοντίατρος ασκώντας το έργο του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μέσα στο πνεύμα των ηθών και των εθίμων της σύγχρονης κοινωνίας πρέπει κατά την άσκηση του επαγγέλματός του να αποφεύγει κάθε πράξη, ή παράλειψη, η οποία δύναται να βλάψει την τιμή και την αξιοπρέπεια του οδοντιάτρου και να κλονίσει την πίστη του κοινού προς αυτό και οφείλει να διατηρεί σε υψηλότατο επίπεδο την επαγγελματική του συμπεριφορά, ώστε να καταξιώνεται ο οδοντίατρος στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου και να προάγεται το κύρος και η αξιοπιστία του οδοντιατρικού σώματος. β) Ο οδοντίατρος πρέπει να επιδεικνύει την ως άνω συμπεριφορά και έξω από τα πλαίσια άσκησης του επαγγέλματός του.

Αρθρο: 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ – ΑΣΘΕΝΗ ΓΕΝΙΚΑ

Κατά την άσκηση του επαγγέλματός του ο οδοντίατρος υποχρεούται να δίνει προτεραιότητα στην υγεία των ασθενών. Ο οδοντίατρος πρέπει να χρησιμοποιεί την επιστημονική και επαγγελματική του γνώση και εμπειρία με πρωταρχικό σκοπό την πρόληψη, τη διατήρηση και τη βελτίωση της στοματικής υγείας των ασθενών του.

Ο οδοντίατρος οφείλει να παρέχει υπηρεσίες με την ίδια ευσυνειδησία σε όλους τους ασθενείς, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση, την εθνικότητα, τη φυλή, τις θρησκευτικές, ή πολιτικές πεποιθήσεις, ή άλλες ιδιαιτερότητες.

Αρθρο: 5

1. Εκτός από την περίπτωση της κατεπείγουσας ανάγκης, ή αυτής κατά την οποία θα παρέβαινε τα ανθρωπιστικά του καθήκοντα, ο οδοντίατρος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών, όταν υπάρχουν σχέσεις με τον ασθενή, που εμποδίζουν την ευσυνείδητη και απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών του.

2. Ο οδοντίατρος έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του προς τον ασθενή για τους λόγους, που αναφέρονται ανωτέρω, εφόσον όμως εξασφαλισθεί, ότι θα προσφερθούν στον ασθενή οδοντιατρικές υπηρεσίες από άλλον οδοντίατρο.

Αρθρο: 6

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

1. Ο οδοντίατρος οφείλει καταρχήν να ενημερώνεται για τη γενική κατάσταση της υγείας του ασθενή (λήψη ιστορικού).

2. Κατά κανόνα και εκτός από τις επείγουσες περιπτώσεις ο οδοντίατρος οφείλει να ενημερώνει τον ασθενή για τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τις συνέπειες της προτεινόμενης, ή ενδεδειγμένης θεραπευτικής αγωγής, ή τις εναλλακτικές μορφές θεραπείας, για τους τυχόν κινδύνους και τα διάφορα προληπτικά και με τα θεραπευτικά μέτρα, που πρέπει να ληφθούν, καθώς επίσης και για το συνολικό κόστος της θεραπείας. Ο ασθενής, εφόσον δεν επιθυμεί να ενημερωθεί ο ίδιος προσωπικά, μπορεί να επιλέξει να ενημερωθεί πρόσωπο της προτίμησής του.

3. Ο οδοντίατρος έχει καθήκον πλήρους ενημέρωσης προς τον ασθενή, δύναται όμως να αποκρύψει, ή να αποκαλύψει μέρος της αλήθειας για τη νόσο, εφόσον διαβλέπει, ότι η ενημέρωση αυτή δυνατόν να προκαλέσει σοβαρή ψυχοσωματική διαταραχή στο συγκεκριμένο άτομο. Στις περιπτώσεις αυτές οφείλει, για την προστασία της υγείας του ασθενή, να ενημερώσει πλήρως τους πλησιέστερους συγγενείς του.

Αρθρο: 7

1. Ο οδοντίατρος πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε οδοντιατρικής θεραπείας, πρέπει να έχει βεβαιωθεί, ότι έχει τη συναίνεση του ασθενή. Η συναίνεση δύναται να είναι γραπτή, όταν πρόκειται για εκτεταμένη επέμβαση, που χρήζει ολικής αναισθησίας.

2. Με τον όρο συναίνεση νοείται, ότι ο ασθενής έχει ενημερωθεί, έχει κατανοήσει όσον το δυνατόν περισσότερο και έχει αποδεχτεί όλα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6.

Αρθρο: 8

1. Όταν ο ασθενής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του, είναι απαραίτητη η συναίνεση του γονέα, ή κηδεμόνα του.

2. Όταν πρόκειται για κατεπείγουσα περίπτωση και η συναίνεση του ασθενή δεν είναι δυνατή εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του, ο οδοντίατρος αναλαμβάνει κάθε επείγουσα οδοντιατρική πράξη για την πρόληψη, προστασία και αποκατάσταση της στοματικής υγείας του ασθενή.

3. Σε μη επείγουσες περιπτώσεις και όταν η γενική κατάσταση της υγείας του ασθενή δεν του επιτρέπει να δώσει πλήρη ενημερωμένη συγκατάθεση στον οδοντίατρο, ο τελευταίος οφείλει να τη λάβει από τον κατά νόμο αρμόδιο κηδεμόνα, ή επίτροπο του ασθενή.

Αρθρο: 9

Ο οδοντίατρος, αναλαμβάνοντας έναν ασθενή, πρέπει να είναι έτοιμος να διεξαγάγει και να εκτελέσει σύμφωνα με την κρίση του και τα δεδομένα της επιστήμης ό,τι είναι αναγκαίο για τη θεραπεία, την οποία δέχτηκε ο ασθενής να ακολουθήσει.

Αρθρο: 10

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΣΘΕΝΗ

Αν ο οδοντίατρος παραπέμψει τον ασθενή σε άλλον οδοντίατρο για οδοντιατρική φροντίδα (ειδική αγωγή -θεραπεία), ο δεύτερος οδοντίατρος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει πλήρως τον ασθενή για την αγωγή – θεραπεία, που θα ακολουθήσει και για το κόστος αυτής. Μετά την ολοκλήρωση της ειδικής θεραπείας, ο οδοντίατρος οφείλει να παραπέμψει τον ασθενή στον πρώτο οδοντίατρο.

Αρθρο: 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

1. Ο οδοντίατρος οφείλει να τηρεί αυστηρά απόλυτη εχεμύθεια για οποιοδήποτε στοιχείο υποπίπτει στην αντίληψή του, ή του αποκαλύπτει ο ασθενής, ή τρίτοι στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του και το οποίο αφορά στον ασθενή ή στους οικείους του.

2. Για την αυστηρή και αποτελεσματική τήρηση του οδοντιατρικού απορρήτου, ο οδοντίατρος οφείλει: α. να ασκεί την αναγκαία εποπτεία στους βοηθούς, στους συνεργάτες, ή στα άλλα πρόσωπα που συμπράττουν, ή συμμετέχουν, ή τον στηρίζουν με οποιονδήποτε τρόπο κατά την άσκηση του λειτουργήματός του και β. να λαμβάνει κάθε μέτρο διαφύλαξης του απορρήτου και για το χρόνο μετά τη – με οποιονδήποτε τρόπο-παύση, ή λήξη άσκησης του λειτουργήματός του γ. στην περίπτωση των ανηλίκων, πληροφορίες δύναται να δίνονται στους γονείς και στους νομίμους αντιπροσώπους τους, αλλά πάντα με γνώμονα το συμφέρον του ασθενή.

3. Η άρση του οδοντιατρικού απορρήτου επιτρέπεται όταν: α. Ο οδοντίατρος αποβλέπει στην εκπλήρωση νομικού καθήκοντος. Νομικό καθήκον συντρέχει, όταν η αποκάλυψη επιβάλλεται από ειδικό νόμο, όπως στις περιπτώσεις γέννησης, θανάτου, μολυσματικών νόσων και άλλων, ή από γενικό νόμο, όπως στην υποχρέωση έγκαιρης αναγγελίας στην αρχή, όταν ο οδοντίατρος μαθαίνει με τρόπο αξιόπιστο, ότι μελετάται κακούργημα, ή ότι άρχισε ήδη η εκτέλεσή του και μάλιστα σε χρόνο τέτοιο, ώστε να μπορεί ακόμη να προληφθεί η τέλεση, ή το αποτέλεσμά του. β. Ο οδοντίατρος αποβλέπει στη διαφύλαξη έννομου, ή άλλου δικαιολογημένου, ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος, ή συμφέροντος του ίδιου του οδοντιάτρου, ή κάποιου άλλου, το οποίο δεν μπορεί να διαφυλαχθεί διαφορετικά γ. Όταν συντρέχει κατάσταση ανάγκης, ή άμυνας δ. Η υποχρέωση τήρησης οδοντιατρικού απορρήτου αίρεται, εάν συναινεί σε αυτό εκείνος στον οποίο αφορά, εκτός εάν η σχετική δήλωσή του δεν είναι έγκυρη, όπως στην περίπτωση, που αυτή είναι προϊόν πλάνης, απάτης, απειλής, σωματικής, ή ψυχολογικής βίας, ή εάν η άρση του απορρήτου συνιστά προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

4. Οι οδοντίατροι, που ασκούν δημόσια υπηρεσία ελέγχου, επιθεώρησης, ή πραγματογνωμοσύνης, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης του οδοντιατρικού απορρήτου μόνον έναντι των εντολέων τους και μόνο ως προς το αντικείμενο της εντολής και τους λοιπούς όρους χορήγησής της.

5. Η υποχρέωση τήρησης και διαφύλαξης του οδοντιατρικού απορρήτου δεν παύει να ισχύει με το θάνατο του ασθενή, ή του οδοντιάτρου.

Αρθρο: 12

ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

1. Ο οδοντίατρος υποχρεούται να τηρεί οδοντιατρικό αρχείο, σε ηλεκτρονική, ή μη μορφή, το οποίο περιέχει δεδομένα που συνδέονται αρρήκτως, ή αιτιωδώς με την ασθένεια, ή την υγεία των ασθενών του. Για την τήρηση του αρχείου αυτού και την επεξεργασία των δεδομένων του εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α’).

2. Τα οδοντιατρικά αρχεία πρέπει να περιέχουν το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το φύλο, την ηλικία, το επάγγελμα, τη διεύθυνση του ασθενή, τις ημερομηνίες της επίσκεψης, καθώς και κάθε άλλο ουσιώδες στοιχείο, που συνδέεται με την παροχή φροντίδας στον ασθενή, τα ενοχλήματα της υγείας του και το λόγο της επίσκεψης, την πρωτογενή και δευτερογενή διάγνωση, ή την αγωγή, που ακολουθήθηκε.

3. Οι κλινικές και τα Νοσοκομεία τηρούν στα οδοντιατρικά τους αρχεία και τα αποτελέσματα όλων των κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων.

4. Η υποχρέωση διατήρησης των οδοντιατρικών αρχείων ισχύει: α) στα ιδιωτικά ιατρεία και τις λοιπές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ιδιωτικού τομέα για μία δεκαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς και β) σε κάθε άλλη περίπτωση για μία εικοσαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς.

5. Ο οδοντίατρος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε στην περίπτωση επιστημονικών δημοσιεύσεων να μη γνωστοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο η ταυτότητα του ασθενή στον οποίο αφορούν τα δεδομένα. Εάν λόγω της φύσης της δημοσίευσης, είναι αναγκαία η αποκάλυψη της ταυτότητας του ασθενή, ή στοιχείων που υποδεικνύουν, ή μπορούν να οδηγήσουν στην εξακρίβωση της ταυτότητάς του, απαιτείται η ειδική έγγραφη συναίνεσή του.

6. Ο οδοντίατρος τηρεί τα επαγγελματικά του βιβλία με τέτοιον τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το οδοντιατρικό απόρρητο και η προστασία των προσωπικών δεδομένων.

7. Στα οδοντιατρικά αρχεία δεν πρέπει να αναγράφονται κρίσεις, ή σχολιασμοί για τους ασθενείς, παρά μόνον εάν αφορούν στην ασθένειά τους.

8. Ο ασθενής έχει δικαίωμα πρόσβασης στα οδοντιατρικά αρχεία, καθώς και λήψης αντιγράφων του φακέλου του. Το δικαίωμα αυτό, μετά το θάνατό του, ασκούν οι κληρονόμοι του, εφόσον είναι συγγενείς μέχρι τετάρτου βαθμού.

9. Δεν επιτρέπεται σε τρίτο η πρόσβαση στα οδοντιατρικά αρχεία ασθενή. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πρόσβαση: α) στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα, ή μετά από αίτηση τρίτου, που επικαλείται έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. β) σε άλλα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας, που με βάση τις καταστατικές τους διατάξεις έχουν τέτοιο δικαίωμα και αρμοδιότητα.

10. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, στα εθνικά, ή διεθνή αρχεία στα οποία έχουν εισέλθει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν.

Αρθρο: 13

Εάν για την αρχειοθέτηση των προσωπικών δεδομένων του ασθενή γίνεται χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ή άλλης παρόμοιας μεθόδου αποθήκευσης, η αρχειοθέτηση είναι επιτρεπτή μόνον εφόσον λαμβάνονται τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία, ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τηρουμένων των ως άνω προϋποθέσεων, οι οδοντίατροι μπορούν να συνεργάζονται για τη δημιουργία ηλεκτρονικών τραπεζών δεδομένων. Κάθε τράπεζα πληροφορικής δεδομένων πρέπει να τίθεται υπό τον έλεγχο και την εποπτεία ειδικά διορισμένου οδοντιάτρου.

Αρθρο: 14

Άρση του απόρρητου είναι επιτρεπτή καταρχήν μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση του ασθενούς τα προσωπικά δεδομένα του οποίου πρόκειται να αποκαλυφθούν. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται ρητά στο νόμο άρση του απορρήτου, ο οδοντίατρος δύναται να έχει τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Συλλόγου.

Αρθρο: 15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

Ο οδοντίατρος πρέπει να έχει επαγγελματική συνείδηση, να διατηρεί καλές επαγγελματικές σχέσεις με τους οδοντιάτρους, να τους βοηθά πρόθυμα, να σέβεται τη διαφορετική τους άποψη σε επαγγελματικά και επιστημονικά θέματα και να μην υπαινίσσεται οποιαδήποτε υπεροχή έναντι αυτών. Η συμπεριφορά αυτή δε θα πρέπει να εξαρτάται από την τυχόν διαφορά των χρόνων άσκησης επαγγέλματος, το οικονομικό επίπεδο των οδοντιάτρων, τη διαφορά ιεραρχίας, ή των τίτλων σπουδών, που έχουν μεταξύ τους.

Αρθρο: 16

Απαγορεύεται στον οδοντίατρο να αποσπά ασθενείς άλλου οδοντιάτρου. Σε επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον ο ασθενής βρίσκεται σε αδυναμία επικοινωνίας με τον οδοντίατρό του, μπορεί τρίτος οδοντίατρος να παρέχει στον ασθενή μόνο τις άμεσα αναγκαίες υπηρεσίες.

Αρθρο: 17

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ -ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ

Ο οδοντίατρος, του οποίου ζητείται η συμβουλή από ασθενή που βρίσκεται υπό τις φροντίδες άλλου οδοντιάτρου, οφείλει να σεβαστεί τον ακόλουθο κανόνα: Εάν ο ασθενής, χωρίς να αρνηθεί τη θεραπεία του πρώτου οδοντιάτρου, ζητά μία απλή γνώμη από δεύτερο οδοντίατρο, ο τελευταίος οφείλει να εκφράσει την άποψή του, σεβόμενος συγχρόνως και την άποψη του πρώτου οδοντιάτρου.

Αρθρο: 18

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

1. Το οδοντιατρικό συμβούλιο διευθύνεται από τον αρχαιότερο σε ηλικία σύμβουλο και περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: 1) Προσύσκεψη, 2) Εξέταση του ασθενή, 3) Σύσκεψη των μετεχόντων στο συμβούλιο, 4) Γνωστοποίηση του πορίσματος στον ασθενή, ή στην οικογένειά του.

2. Ο θεράπων οδοντίατρος διατηρεί το δικαίωμα: ι) να αποδεχτεί την πρόταση του Συμβουλίου, ή ιι) να μην αναλάβει την ευθύνη αν κρίνει, ότι η εφαρμογή του πορίσματος είναι επικίνδυνη για την υγεία του ασθενούς, εφόσον όμως ενημερώσει σχετικά τον ασθενή, ή την οικογένειά του και ζητήσει συγκρότηση άλλου συμβουλίου, ή ιιι) να αποχωρήσει αν ο ασθενής, ή η οικογένειά του συντάσσεται με τη γνώμη των άλλων συμβούλων και αρνείται τη συγκρότηση νέου συμβουλίου.

3. Ο σύμβουλος οδοντίατρος μπορεί μόνο μετά την πρόσκληση του θεράποντος οδοντιάτρου να εξετάσει εκ νέου τον ασθενή.

4. Όταν ο ασθενής, κατά τη γνώμη του θεράποντα ιατρού, χρειάζεται οδοντιατρική περίθαλψη, θα πρέπει να αποτανθεί στον τακτικό του οδοντίατρο. Μόνο στην περίπτωση που ο ασθενής δεν διαθέτει τακτικό οδοντίατρο, ο ιατρός μπορεί να προτείνει οδοντίατρο της επιλογής του.

5. Ο τακτικός οδοντίατρος του ασθενή οφείλει να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον ιατρό, που χρειάζεται οδοντιατρική γνώμη για τον ασθενή του.

6. Όταν ο οδοντίατρος διαπιστώνει, ότι ο ασθενής έχει κάποια οργανική διαταραχή και εύλογα θεωρεί, ότι είναι απαραίτητη μία δύσκολη οδοντιατρική θεραπεία, θα πρέπει να συμβουλεύεται τον προσωπικό ιατρό του ασθενή πριν την εκτελέσει. Ο οδοντίατρος παραμένει ωστόσο πλήρως υπεύθυνος για τη θεραπεία, που θα ακολουθήσει και πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού, προφορικές, ή γραπτές.

7. Όταν υπάρχει διαφορετική άποψη μεταξύ του ιατρού και οδοντιάτρου σχετικά με τη διάγνωση, ή/και την θεραπεία, θα πρέπει να συσκεφθούν, ώστε να καταλήξουν σε μία συμφωνία ικανοποιητική και για τους δύο.

8. Αν η παραπάνω διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί, θα πρέπει ο ασθενής να ενημερωθεί και να κληθεί να διαλέξει μία εκ των επιλογών, ή για να βοηθηθεί να λάβει τρίτη γνώμη, ή να συγκληθεί συμβούλιο.

9. Αν ο οδοντίατρος, ο ασθενής, ή οι οικείοι του κρίνουν σκόπιμη τη συγκρότηση οδοντιατρικού συμβουλίου, ο θεράπων οδοντίατρος μπορεί να υποδείξει σύμβουλο της επιλογής του. Είναι όμως υποχρεωμένος να αφήσει στην οικογένεια ελευθερία επιλογής με βάση το συμφέρον του ασθενή και τις μεταξύ τους σχέσεις εμπιστοσύνης.

Αρθρο: 19

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

1. Το οδοντιατρικό συμβούλιο διευθύνεται από τον αρχαιότερο σε ηλικία σύμβουλο και περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: 1) Προσύσκεψη, 2) Εξέταση του ασθενή, 3) Σύσκεψη των μετεχόντων στο συμβούλιο, 4) Γνωστοποίηση του πορίσματος στον ασθενή, ή στην οικογένειά του.

2. Ο θεράπων οδοντίατρος διατηρεί το δικαίωμα:

ι) να αποδεχτεί την πρόταση του Συμβουλίου, ή

ιι) να μην αναλάβει την ευθύνη αν κρίνει, ότι η εφαρμογή του πορίσματος είναι επικίνδυνη για την υγεία του ασθενούς, εφόσον όμως ενημερώσει σχετικά τον ασθενή, ή την οικογένειά του και ζητήσει συγκρότηση άλλου συμβουλίου, ή ιιι) να αποχωρήσει αν ο ασθενής, ή η οικογένειά του συντάσσεται με τη γνώμη των άλλων συμβούλων και αρνείται τη συγκρότηση νέου συμβουλίου.

3. Ο σύμβουλος οδοντίατρος μπορεί μόνο μετά την πρόσκληση του θεράποντος οδοντιάτρου να εξετάσει εκ νέου τον ασθενή.

4. Όταν ο ασθενής, κατά τη γνώμη του θεράποντα ιατρού, χρειάζεται οδοντιατρική περίθαλψη, θα πρέπει να αποτανθεί στον τακτικό του οδοντίατρο. Μόνο στην περίπτωση που ο ασθενής δεν διαθέτει τακτικό οδοντίατρο, ο ιατρός μπορεί να προτείνει οδοντίατρο της επιλογής του.

5. Ο τακτικός οδοντίατρος του ασθενή οφείλει να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον ιατρό, που χρειάζεται οδοντιατρική γνώμη για τον ασθενή του.

6. Όταν ο οδοντίατρος διαπιστώνει, ότι ο ασθενής έχει κάποια οργανική διαταραχή και εύλογα θεωρεί, ότι είναι απαραίτητη μία δύσκολη οδοντιατρική θεραπεία, θα πρέπει να συμβουλεύεται τον προσωπικό ιατρό του ασθενή πριν την εκτελέσει. Ο οδοντίατρος παραμένει ωστόσο πλήρως υπεύθυνος για τη θεραπεία, που θα ακολουθήσει και πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού, προφορικές, ή γραπτές.

7. Όταν υπάρχει διαφορετική άποψη μεταξύ του ιατρού και οδοντιάτρου σχετικά με τη διάγνωση, ή/και την θεραπεία, θα πρέπει να συσκεφθούν, ώστε να καταλήξουν σε μία συμφωνία ικανοποιητική και για τους δύο.

8. Αν η παραπάνω διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί, θα πρέπει ο ασθενής να ενημερωθεί και να κληθεί να διαλέξει μία εκ των επιλογών, ή για να βοηθηθεί να λάβει τρίτη γνώμη, ή να συγκληθεί συμβούλιο.

9. Αν ο οδοντίατρος, ο ασθενής, ή οι οικείοι του κρίνουν σκόπιμη τη συγκρότηση οδοντιατρικού συμβουλίου, ο θεράπων οδοντίατρος μπορεί να υποδείξει σύμβουλο της επιλογής του. Είναι όμως υποχρεωμένος να αφήσει στην οικογένεια ελευθερία επιλογής με βάση το συμφέρον του ασθενή και τις μεταξύ τους σχέσεις εμπιστοσύνης.

Αρθρο: 20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΣΧΕΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

1. Ο οδοντίατρος οφείλει να ενεργεί κατά τρόπο, ώστε να μη διακυβεύεται η τιμή και η υπόληψη του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

2. Ο οδοντίατρος έχει υποχρέωση να συμμετέχει στην επεξεργασία και την εκτέλεση όλων των συλλογικών μέτρων, τα οποία αποσκοπούν στη βελτίωση της πρόληψης, στη διάγνωση και στη θεραπεία των ασθενειών μέσω των συλλογικών τους οργάνων. Ειδικότερα θα πρέπει να συνεργάζεται στα ιατρικά θέματα για την οργάνωση των πρώτων βοηθειών κυρίως σε περιπτώσεις μαζικών καταστροφών.

3. Ο οδοντίατρος πρέπει να συμμετέχει κατά το μέτρο των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων του στη σταθερή βελτίωση της ποιότητας των φροντίδων με την έρευνα, ή τη διαρκή τελειοποίηση του τρόπου προσφοράς τους στον ασθενή, οι οποίες είναι σύμφωνες με τα δεδομένα της επιστήμης.

Αρθρο: 21

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάθε άμεση, ή έμμεση ενέργεια διαφήμισης, ή δημοσιότητας απαγορεύεται. Η φήμη του οδοντιάτρου θεμελιώνεται με την επιστημονική του κατάρτιση και την επαγγελματική του συνέπεια και εντιμότητα.

Αρθρο: 22

1. Ο οδοντίατρος απαγορεύεται να διαφημίζεται άμεσα, ή έμμεσα στον ημερήσιο τύπο, το χρυσό οδηγό, τους κινηματογράφους, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τα ηλεκτρονικά δίκτυα – διαδίκτυα, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο μαζικής ενημέρωσης.

2. Ο οδοντίατρος απαγορεύεται να τοποθετεί πινακίδες, αφίσες, ή φυλλάδια σε καταστήματα ή οχήματα, να χρησιμοποιεί κάθε σήμα, ή επιγραφή εμπορικής εμφάνισης, καθώς και να τοιχοκολλά, ή να διανέμει αγγελίες, φυλλάδια, βιβλιάρια, ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, έστω και αν αναγράφονται σε αυτά μόνο τα στοιχεία του, ή τα στοιχεία της Εταιρείας στην οποία παρέχει τις υπηρεσίες του.

3. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στον οδοντίατρο:

α. Κατά την έναρξη της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και σε περίπτωση που εγγράφεται σε άλλο Σύλλογο λόγω αλλαγής έδρας, να δημοσιεύει σχετική ανακοίνωση στις τοπικές εφημερίδες για έξι μήνες (μονόστηλο 5 cm). β. Κατά την αλλαγή επαγγελματικής στέγης, εφόσον παραμένει μέλος του ίδιου Συλλόγου, να δημοσιεύει σχετική ανακοίνωση στις τοπικές εφημερίδες για τρεις μήνες (μονόστηλο 5 cm).

Αρθρο: 23

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. Οι οδοντίατροι μπορούν να διατηρούν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο στην οποίαν αναφέρονται Ιδίως τα οριζόμενα στην παράγραφο α του άρθρου 26

2. Το όνομα, η επωνυμία, ή ο τίτλος που επιλέγει ο οδοντίατρος για την ιστοσελίδα του, ή την ηλεκτρονική του διεύθυνση πρέπει να συνάδουν με την επαγγελματική του ευπρέπεια και αξιοπρέπεια και να ανταποκρίνονται στις πραγματικά παρεχόμενες υπηρεσίες. Η ιστοσελίδα πρέπει να αναφέρει το χρόνο της τελευταίας της ενημέρωσης. Πρέπει επίσης να αναφέρει οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων.

3. Η ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις, ή την με οποιονδήποτε τρόπο συνεργασία του οδοντιάτρου με το Δημόσιο, τα ταμεία ασθενείας και τους ασφαλιστικούς φορείς.

4. Οι πληροφορίες, που παρέχονται στην ιστοσελίδα πρέπει να είναι ακριβείς, αντικειμενικές, κατανοητές και σύμφωνες με τον παρόντα Κώδικα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγούν σε παραπλάνηση του κοινού, ή σε έμμεση συγκριτική εκτίμηση προσόντων, ή πτυχίων.

Αρθρο: 24

Απαγορεύεται στον οδοντίατρο η χρήση εικονικών μεσαζόντων πελατών, ή άλλων με σκοπό την προσέλκυση πελατείας με ποσοστά, όπως και η παροχή, ή λήψη ποσοστών επί οδοντιατρικής αμοιβής. Απαγορεύεται επίσης η διενέργεια μη ζητηθέντων τηλεφωνημάτων και η αποστολή μη ζητηθέντων φυλλαδίων, ή άλλου ταχυδρομικού υλικού για την προώθηση οδοντιατρείου.

Αρθρο: 25

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Ο οδοντίατρος υποχρεούται να αναγράφει στα επαγγελματικά του έντυπα (συνταγολόγια, μπλόκ αποδείξεων, επαγγελματικές κάρτες, κάρτες επισκέψεων κλπ) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνσή του, καθώς και την αναγνωρισμένη ειδικότητά του, εφόσον έχει προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έχει δηλώσει στον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο, ότι την ασκεί, ενώ δύναται να αναγράφει επίσης τους ακαδημαϊκούς τίτλους του, αριθμό τηλεφώνου και FAX, ημέρες και ώρες εργασίας.

Αρθρο: 26

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Για τη γνωστοποίηση της θέσης των οδοντιατρείων, ή των πολυοδοντιατρείων, επιτρέπεται η τοποθέτηση πινακίδων στην εξώθυρα και επί της πρόσοψης του οικήματος, που στεγάζεται το οδοντιατρείο, ή το πολυοδοντιατρείο. α. Η πινακίδα εξώθυρας του οδοντιατρείου φέρει υποχρεωτικά τον αριθμό μητρώου του οδοντιάτρου, που εκδίδεται από τον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο, το ονοματεπώνυμο και την αναγνωρισμένη ειδικότητά του, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του παρόντος. Επίσης, δύναται να φέρει τους ακαδημαϊκούς τίτλους του οδοντιάτρου, τον όροφο, τον αριθμό τηλεφώνου και FAX, τις ημέρες και ώρες εργασίας. Οι διαστάσεις της πινακίδας δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 30 Χ 40 εκατοστά. β. Η πινακίδα επί της πρόσοψης του κτηρίου φέρει υποχρεωτικά το κοινό οδοντιατρικό σήμα, όπως αυτό αποφασίζεται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, τη λέξη ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ, το ονοματεπώνυμο και την αναγνωρισμένη ειδικότητα του οδοντιάτρου, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του παρόντος. Η πινακίδα απαγορεύεται να είναι φωτεινή, ενώ οι διαστάσεις της δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 30 Χ 40 εκατοστά. γ. Για τις πινακίδες εξώθυρας και πρόσοψης των πολυοδοντιατρείων εφαρμόζονται οι διατάξεις, που προβλέπονται στους κείμενους νόμους. δ. Οδοντίατρος, που αλλάζει την επαγγελματική του εγκατάσταση εντός των ορίων του Οδοντιατρικού Συλλόγου στον οποίον είναι εγγεγραμμένος, οφείλει να γνωστοποιήσει τη νέα του διεύθυνση στο Σύλλογο. Επίσης δύναται να αναρτά στην εξώπορτα της προηγούμενης επαγγελματικής του στέγης πινακίδα στην οποία θα αναφέρει τη νέα του διεύθυνση. Η πινακίδα αυτή θα αφαιρείται από τον ίδιο μετά την παρέλευση ενός έτους.

Αρθρο: 27

1. Οι αναγραφόμενες ώρες εργασίας για τα οδοντιατρεία και πολυοδοντιατρεία θα πρέπει να είναι στα πλαίσια των εργασίμων ωρών.

2. Απαγορεύεται να αναγράφονται στις πινακίδες νυκτερινές ώρες εργασίας (νυκτερινό ωράριο), καθώς και οι αργίες.

Αρθρο: 28

Οι πινακίδες είναι ομοιόχρωμες και μπορούν να κατασκευάζονται και στο Σύλλογο. Ο οδοντίατρος υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τις προδιαγραφές.

Αρθρο: 29

Τα επαγγελματικά έντυπα, πινακίδες κ.λπ. μπορεί να είναι και ξενόγλωσσα, παράλληλα με την ελληνική γραφή, στις διαστάσεις και με τους περιορισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 25 – 28 του παρόντος.

Αρθρο: 30

ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

1. Ο οδοντίατρος, που έχει τίτλο αναγνωρισμένης οδοντιατρικής ειδικότητας, υποχρεούται να φέρει κατά την άσκηση του επαγγέλματος τον τίτλο της ειδικότητάς του, εφόσον έχει προηγουμένως καταθέσει τα σχετικά αποδεικτικά κτήσης της ειδικότητας και έχει δηλώσει, ότι την ασκεί στο Σύλλογο, όπου είναι εγγεγραμμένος.

2. Ο οδοντίατρος δικαιούται να αναγράφει τους ακαδημαϊκούς τίτλους που διαθέτει.

Αρθρο: 31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

1. Ο οδοντίατρος ασκεί τα καθήκοντά του σε ιδιωτικό οδοντιατρείο, ή πολϋοδοντιατρείο στην περιφέρεια του οδοντιατρικού συλλόγου στον οποίο έχει εγγραφεί και στη διεύθυνση που έχει δηλώσει.

2. Ιδιωτικό οδοντιατρείο, ή πολυοδοντιατρείο είναι η δηλούμενη επαγγελματική εγκατάσταση των οδοντιάτρων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Απαγορεύεται στον οδοντίατρο να διατηρεί περισσότερα από ένα οδοντιατρεία, είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία με άλλον συνάδελφό του.

4. Κατ’ εξαίρεση και όσον αφορά τη νησιωτική Ελλάδα, εφόσον συντρέχουν ειδικές συνθήκες για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου, επιτρέπεται η διπλή εγκατάσταση ύστερα από έγκριση του οικείου Οδοντιατρικού Συλλόγου.

5. Απαγορεύεται στον οδοντίατρο να παρέχει περιστασιακά τις υπηρεσίες του – με ή χωρίς αμοιβή – στην περιφέρεια άλλου Οδοντιατρικού Συλλόγου.

Αρθρο: 32

1. Οδοντίατρος, που επιθυμεί να διαγραφεί από το Σύλλογο του οποίου είναι μέλος, προκειμένου να εγγραφεί σε άλλον, οφείλει να ακολουθήσει τη διαδικασία, που προβλέπεται στους κείμενους νόμους.

2. Επανεγγραφή στο Σύλλογο, από τον οποίο διεγράφη ο οδοντίατρος, δεν επιτρέπεται πριν την παρέλευση ενός έτους, εκτός ειδικών περιπτώσεων επαρκώς αιτιολογημένων, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.

Αρθρο: 33

Επιτρέπεται η παροχή οδοντιατρικής φροντίδας, ή η συγκέντρωση επιστημονικών στοιχείων, καθώς και η υλοποίηση των προγραμμάτων προληπτικής οδοντιατρικής, ή άλλων προγραμμάτων κοινωνικού, ή φιλανθρωπικού χαρακτήρα από οδοντιατρικούς, ή άλλους φορείς του δημόσιου, ή του ιδιωτικού τομέα, μετά από έγγραφη έγκριση του οικείου τοπικού οδοντιατρικού συλλόγου, στην οποίαν ορίζεται ο χώρος, ο χρόνος και ο τρόπος παροχής αυτών των υπηρεσιών.

Αρθρο: 34

1. Απαγορεύεται στον οδοντίατρο να συγκαλύπτει με το όνομά του, ή να προστατεύει με οποιονδήποτε τρόπο πρόσωπα, που ασκούν παράνομα την οδοντιατρική και οφείλει να γνωστοποιεί στο Σύλλογο του οποίου είναι μέλος τις περιπτώσεις προσώπων, που ασκούν παράνομα την οδοντιατρική και εμπίπτουν στην αντίληψή του με οποιοδήποτε τρόπο.

2. Απαγορεύεται στον οδοντίατρο να χρησιμοποιεί οδοντοτεχνίτη, ή οποιοδήποτε άλλο βοηθητικό προσωπικό για εργασία στο στόμα ασθενούς.

Αρθρο: 35

Οδοντίατρος, ο οποίος αναλαμβάνει το οδοντιατρείο άλλου οδοντιάτρου, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το όνομα του τελευταίου σε συνδυασμό με το δικό του.

Αρθρο: 36

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ

Ο οδοντίατρος απαγορεύεται να ασκεί άλλα επαγγέλματα, ή να έχει άλλες ενασχολήσεις, όταν με τον τρόπο αυτό παραβλάπτεται το κύρος και η ευσυνείδητη άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

Αρθρο: 37

Απαγορεύεται στον οδοντίατρο να εξυπηρετεί, να εξαρτάται, ή να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο σε επιχειρήσεις, που παρασκευάζουν φάρμακα, υλικά, εργαλεία κλπ, ή να διαφημίζει και να προβάλλει αυτά με οποιονδήποτε τρόπο.

Αρθρο: 38

Ο οδοντίατρος δεν μπορεί να ασκεί ταυτόχρονα εποπτεία και θεραπεία σε ασθενείς του Ταμείου στο οποίο είναι ελεγκτής κατά τη διάρκεια χρονικής περιόδου ενός χρόνου, που υπολογίζεται από την άσκηση της τελευταίας πράξης ελέγχου στους ασθενείς αυτούς. Απαγορεύεται στον ελεγκτή οδοντίατρο να ελέγχει οδοντιατρικές πράξεις οδοντιάτρου που έχει α’ βαθμό συγγενείας με αυτόν. Επίσης απαγορεύεται να παρεμβαίνει στο έργο του θεραπευτή οδοντιάτρου, αλλά, σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλει να τον ενημερώνει για την αντίθετη άποψή του.

Αρθρο: 39

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ

1. Ο οδοντίατρος παρέχει τις υπηρεσίες του με αμοιβή, μη δικαιούμενος να υποτιμά την αξία αυτής και να εξαγγέλλει με οποιοδήποτε τρόπο, μέσο ή διαδικασία, ότι δέχεται αμοιβή κατώτερη απ’ αυτή που ορίζεται για την κάθε οδοντιατρική πράξη στο εκάστοτε ισχύον Προεδρικό Διάταγμα, στο οποίο περιλαμβάνεται ο πίνακας οδοντιατρικών πράξεων και των τιμών τους, ή η αύξηση αυτών.

2. Απαγορεύεται στον οδοντίατρο να παρέχει τις υπηρεσίες του σε ομάδα νοσοκομείων, ταμείων υγείας, ή σε άλλους συναφείς οργανισμούς με αμοιβή κατώτερη απ’ αυτή που ορίζεται για την κάθε οδοντιατρική πράξη στο εκάστοτε ισχύον Προεδρικό Διάταγμα, στο οποίο περιλαμβάνεται ο πίνακας οδοντιατρικών πράξεων και των τιμών τους, ή η αύξηση αυτών, καθώς και να διαφημίζεται για διευκολύνσεις αμοιβής ή αμοιβή με πιστωτικές κάρτες.

Αρθρο: 40

Η διεκδίκηση της νόμιμης αμοιβής, ή κάθε άλλο θέμα σχετικά με την οδοντιατρική αμοιβή πρέπει να διενεργείται κατά τρόπο, που να μην προσκρούει στην αξιοπρέπεια και τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

Αρθρο: 41

Ο θεράπων οδοντίατρος δικαιούται προσωπικής αμοιβής, εφόσον είναι παρών κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, μόνον όμως στην περίπτωση κατά την οποία η παρουσία του είχε ζητηθεί, ή είχε γίνει δεκτή από τον ασθενή, ή την οικογένειά του.

Αρθρο: 42

Απαγορεύεται οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ οδοντιάτρου και οποιουδήποτε άλλου ασκεί επάγγελμα υγείας, που να αφορά στη λήψη αμοιβής από ασθενή.

Αρθρο: 43

1. Απαγορεύεται στον οδοντίατρο να χρησιμοποιεί εικονικούς μεσάζοντες πελάτες, ή άλλους με σκοπό την προμήθεια πελατών με ποσοστά, καθώς και να λαμβάνει ποσοστά επί της οδοντιατρικής αμοιβής.

2. Απαγορεύεται στον οδοντίατρο να λαμβάνει μέρος σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς για την παροχή των οδοντιατρικών του υπηρεσιών. Ο οικείος Σύλλογος υποχρεούται να απαγορεύει τη συμμετοχή των μελών του σε τέτοιους διαγωνισμούς.

Αρθρο: 44

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

1. Τα οδοντιατρικά πιστοποιητικά και οι κάθε είδους γνωματεύσεις πρέπει να αναφέρουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

2. Τα οδοντιατρικά πιστοποιητικά εκδίδονται μετά από προηγούμενη αίτηση του ενδιαφερομένου και παραδίδονται, είτε προσωπικά στον αιτούντα, είτε σε τρίτο πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτόν. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραβιάζεται το απόρρητο.

Αρθρο: 45

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

1. Η οδοντιατρική έρευνα διεξάγεται ελεύθερα στο πλαίσιο των θεμελιωδών πνευματικών και ηθικών αξιών, που χαρακτηρίζονται από σεβασμό στον άνθρωπο και την αξιοπρέπειά του.

2. Η οδοντιατρική έρευνα στον άνθρωπο επιτρέπεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Α. Ενημέρωση του ανθρώπου που υπόκειται σε έρευνα, σύμφωνα με το άρθρο 6 και ιδίως ως προς: αα. την ύπαρξη και το μέγεθος πιθανών κινδύνων,

ββ. τα δικαιώματα προστασίας του ατόμου

γγ. τον εθελοντικό χαρακτήρα συμμετοχής στην έρευνα και χωρίς οικονομικά ανταλλάγματα και δδ. τη δυνατότητα ελεύθερης ανάκλησης της παρεχόμενης συναίνεσης Β. Ελεύθερη, ανεπιφύλακτη, ειδική και τεκμηριωμένη συναίνεση του ανθρώπου που υπόκειται σε οδοντιατρική έρευνα, ο οποίος έχει τη σχετική ικανότητα, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 7. Γ. Οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο άνθρωπος είναι δυσανάλογα μικροί σε σχέση με τα πιθανά οφέλη από την έρευνα Δ. Το ερευνητικό πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Επιστημονικού Συμβουλίου και της αρμόδιας Επιτροπής Δεοντολογίας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο, ή η Επιτροπή Δεοντολογίας μπορεί κατά τη διεξαγωγή της έρευνας να προβεί σε επανεκτίμηση των όρων και συνθηκών διεξαγωγής αυτής.

3. Η έρευνα σε άτομα τα οποία δεν διαθέτουν ικανότητα συναίνεσης σύμφωνα με το άρθρο 7 επιτρέπεται μόνον εφόσον: α. πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις των προηγουμένων παραγράφων β. τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να οδηγήσουν σε άμεσο όφελος της υγείας του ατόμου γ. δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί έρευνα αντίστοιχης αποτελεσματικότητας σε άτομα τα οποία διαθέτουν ικανότητα συναίνεσης δ. έχει δοθεί η απαραίτητη συναίνεση σύμφωνα με τους όρους της παρ. 2 του άρ. 7 και ε. το άτομο δεν αντιτίθεται με οποιονδήποτε τρόπο

4. Οποιαδήποτε διαγνωστική, ή θεραπευτική μέθοδος δεν εφαρμόζεται διεθνώς, χαρακτηρίζεται ως πειραματική και επιτρέπεται η εφαρμογή της μόνον ύστερα από έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ). Οδοντίατροι, που εφαρμόζουν πειραματικές, διαγνωστικές, ή θεραπευτικές πράξεις χωρίς τις προϋποθέσεις των άρθρων του παρόντος, ή την ανωτέρω έγκριση, τιμωρούνται με την ποινή της οριστικής αφαίρεσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 52.

Αρθρο: 46

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΝΕΟ ΦΑΡΜΑΚΟ Ή ΜΕ ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

1. Οι κλινικές μελέτες με νέα φάρμακα, ή εφαρμογή νεότερων διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων επιτρέπονται εφόσον: α. ανταποκρίνονται στις γενικές προδιαγραφές και διαδικασίες, όπως αυτές καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης β. υπάρχουν ισχυρές επιστημονικές ενδείξεις, ότι η χρήση τους, ή η εφαρμογή τους θα αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης, ή αποκατάστασης της υγείας, ή ανακούφισης των ασθενών, που πάσχουν από αντίστοιχες νόσους και η ωφελιμότητα θα είναι σοβαρά σημαντικότερη του ενδεχόμενου εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών γ. συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου.

2. Αν ο ασθενής αρνηθεί τη συμμετοχή του σε μια τέτοια μελέτη, ο οδοντίατρος οφείλει να λάβει κάθε μέτρο, προκειμένου η άρνηση του ασθενούς να μην επηρεάζει αρνητικά τη σχέση οδοντιάτρου προς ασθενή.

3. Ο οδοντίατρος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί νέα φάρμακα άγνωστης αποτελεσματικότητας, ή να εφαρμόζει νέες θεραπευτικές, ή διαγνωστικές μεθόδους αγνώστων συνεπειών χωρίς την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων, που διέπουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή κλινικών μελετών. Αναγνωρίζει ως θεμελιώδη κανόνα, ότι η πιθανή διαγνωστική, ή θεραπευτική αξία προς όφελος του ασθενή έχει προτεραιότητα έναντι της επιστημονικής γνώσης, που ενδεχομένως αποκτάται από τα νέα φάρμακα, ή τις νέες θεραπευτικές, ή διαγνωστικές μεθόδους.

Αρθρο: 47

ΜΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

1. Επιτρέπεται η οδοντιατρική έρευνα σε ανθρώπους για καθαρώς επιστημονικούς λόγους με τις προϋποθέσεις του άρθρου 45 και επιπλέον τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Α. ο οδοντίατρος ερευνητής θεωρεί ύψιστο καθήκον του την προστασία της ζωής, της υγείας και της αξιοπρέπειας του προσώπου στο οποίο διεξάγεται η έρευνα, η οποία προστασία προηγείται του συμφέροντος της επιστήμης, ή της κοινωνίας. Β. ο οδοντίατρος ερευνητής λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο, έτσι ώστε η συμμετοχή του ατόμου στην έρευνα να γίνεται χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα

2. Ο οδοντίατρος ερευνητής διακόπτει την έρευνα, αν κατά την κρίση του η συνέχισή της μπορεί να επιφέρει σοβαρή, επικίνδυνη, ή απλή βλάβη στο άτομο.

Αρθρο: 48

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΝ

1. Ο οδοντίατρος υποχρεούται να καθιστά γνωστές κατά προτεραιότητα στην οδοντιατρική κοινότητα με τον πιο πρόσφορο τρόπο τις ανακαλύψεις, που επέτυχε και τα συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει από τις επαγγελματικές του μελέτες σε διαγνωστικά, ή θεραπευτικά θέματα. Αποφεύγει την ευρύτερη δημοσιοποίηση των ανακαλύψεων και των συμπερασμάτων του στο μη οδοντιατρικό κοινό, προτού τα υποβάλει στην κριτική των συναδέλφων του.

2. Ο οδοντίατρος σε κάθε επιστημονική ανακοίνωσή του αναφέρει όλους τους συνεργάτες του, που συνέβαλαν στο περιεχόμενο της επιστημονικής ανακοίνωσης. Επιπλέον, δηλώνει οπωσδήποτε την επιχείρηση, ή εταιρεία, που χρηματοδότησε ολικά, ή μερικά την έρευνά του, λαμβάνοντας υπόψη την απαγόρευση του άρθρου 37. Οδοντίατροι, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι σύνταξης οδοντιατρικών, ιατρικών και βιοϊατρικών περιοδικών, ή μετέχουν στη συντακτική τους επιτροπή πριν προχωρήσουν στη δημοσίευση των εργασιών, που προκύπτουν από την ερευνητική διαδικασία, ελέγχουν την τήρηση των κανόνων των άρθρων 45 έως και 48, ή απαιτούν υπεύθυνη δήλωση για την τήρησή τους.

Αρθρο: 49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ο οδοντίατρος είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει όλα τα επιβεβλημένα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις προς τον Οδοντιατρικό Σύλλογο του οποίου είναι μέλος.

2. Ο οδοντίατρος υποχρεούται να εγγραφεί ως μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου έχει την επαγγελματική του εγκατάσταση.

3. Ο οδοντίατρος υποχρεούται προσκαλούμενος από τον Πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου να προσέρχεται για την επίλυση τυχόν ανακύψαντος προβλήματος.

4. Κάθε παράλειψη, ή παράβαση των υποχρεώσεων του οδοντιάτρου προς τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, καθώς και κάθε απείθεια προς τις αποφάσεις του, επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις σε βάρος του.

Αρθρο: 50

ΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Οι οδοντίατροι, οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι και όλες οι οδοντιατρικές οργανώσεις δύνανται να επικοινωνούν με τη Διεθνή Οδοντιατρική Ομοσπονδία (F.D.I), την Περιφερειακή Οργάνωση των Οδοντιάτρων της Ευρώπης (E.R.O) και την Επιτροπή Σύνδεσης των Οδοντιάτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Dental Liaison Committee in the EU) μέσω της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

Αρθρο: 51

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος τιμωρείται πειθαρχικά από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

2. Ο οδοντίατρος που παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 9, 24, 31 (παρ. 3, 4, και 5), 34, 36,37,39 (παρ. 1 και 2), 42, 43 και 45 του παρόντος τιμωρείται με α. έγγραφη επίπληξη, β. πρόστιμο που ορίζεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, γ. με την ποινή της προσωρινής παύσης της άσκησης του οδοντιατρικού επαγγέλματος από δεκαπέντε (15) ημέρες έως και έξι (6) μήνες και δ. με οριστική παύση εξασκήσεως του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

Αρθρο: 52

Με την εγγραφή του οδοντιάτρου στα Μητρώα του Συλλόγου, ο Σύλλογος υποχρεούται να του χορηγεί τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας, ο δε οδοντίατρος υποχρεούται να τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας.

Αρθρο: 53

ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταργείται το β.δ. της 5.8.1950 (ΦΕΚ Α’ 167) καθώς και κάθε διάταξη που αντίκειται στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα.

Στο Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Μοιραστείτε