Λειτουργία φορέων ΠΦΥ που δεν τηρούν τις υγειονομικές διατάξεις

Αγαπητοί συνάδελφοι,
σας κοινοποιούμε έγγραφο της Ε.Ο.Ο. που αναφέρεται σε διευκρινήσεις σχετικές  με τη λειτουργία φορέων Π.Φ.Υ. που δεν τηρούν τις υγειονομικές διατάξεις.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2021

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Προς τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τη λειτουργία φορέων ΠΦΥ που δεν τηρούν τις υγειονομικές διατάξεις

Αγαπητή/Αγαπητέ Πρόεδρε,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας με αφορμή σχετικά ερωτήματα Οδοντιατρικών Συλλόγων, στην από 17.12.2021 συνεδρίασή του, αποφάσισε τα κάτωθι:
Η εφαρμογή της υποχρεωτικής συμμετοχής στον εμβολιασμό των υγειονομικών, συμπεριλαμβανομένων των συναδέλφων οδοντιάτρων, έχει ήδη κριθεί από την ΕΟΟ αναγκαία και επιβεβλημένη τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς με βάση τα τρέχοντα επιστημονικά στοιχεία της πανδημίας φαίνεται να αποτελεί το ύστατο μέσο ανάσχεσης της μετάδοσης του ιού.

Με αυτό το σκεπτικό και με αποκλειστικό γνώμονα τη διαφύλαξη της υγείας των πολιτών, έχουμε ήδη ζητήσει να παροτρύνετε τους συναδέλφους να συμμορφωθούν με τις νέες διατάξεις.
Οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση, αναστολή και ανάκληση βεβαίωσης λειτουργίας, την εποπτεία και τον έλεγχο των ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ της περιφέρειάς του (άρθρο 35 του Ν. 4025/2011- ΦΕΚ A 228, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 85 του Ν. Ν 4472/2017 – ΦΕΚ A 74).

Από συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 6 της με αριθ. Υ3β/Γ.Π./οικ.24948/2012 (ΦΕΚ Β’713/2012) ΥΑ και των άρθρων 13, 16, 17, 19 του ΠΔ 84/2001 προκύπτει ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων της επιτροπής ελέγχου/αδειοδότησης των ΟΣ είναι η εποπτεία και ο έλεγχος των φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ για τήρηση των προδιαγραφών κτιριακής και τεχνολογικής υποδομής, την τήρηση των λοιπών όρων και προϋποθέσεων νόμιμης λειτουργίας, την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών, την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων, το σεβασμό των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας και των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών και την εν γένει τήρηση των νόμων, κανονιστικών διατάξεων και εγκυκλίων, που αφορούν τους ιδιωτικούς φορείς ΠΦΥ. Η λειτουργία του φορέα διακόπτεται και ανακαλείται η άδεια όταν δεν τηρούνται οι ουσιαστικοί όροι καλής λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της οδοντιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας.

Πέραν της αρχικής επιτόπιας αυτοψίας για τη χορήγηση της βεβαίωσης λειτουργίας, η Επιτροπή των ΟΣ υποχρεούται σε έκτακτους και πλέον δειγματοληπτικούς ελέγχους, ενώ η παράλειψη ελέγχου κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ. τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο αποτελεί για τα ελεγκτικά όργανα σοβαρή παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος.

Για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ειδικότερα για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι της πανδημίας του covid -19 με γνώμονα τους ουσιαστικούς όρους καλής λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών υγείας στο πλαίσιο (μεταξύ άλλων) της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με τη διάταξη του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α’130/2021) όπως ισχύει σήμερα ορίστηκε ότι για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοίού COVID-19 όλο το προσωπικό τόσο σε ιδιωτικές όσο και σε δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας, εκτός όσων έχουν νοσήσει και όσων έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου και αποδεικνύεται με σχετική πιστοποίηση υγειονομικής επιτροπής. Με την ίδια διάταξη προβλέπεται διοικητικό (χρηματικό) πρόστιμο για τους παραβάτες.

Από το σύνολο και την αλληλουχία των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι για όσο χρονικό διάστημα ο εμβολιασμός θα αποτελεί κατά νόμο προϋπόθεση νόμιμης, ορθής, ασφαλούς λειτουργίας του φορέα, η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου ΠΦΥ του κάθε ΟΣ, κατά συντρέχουσα ενδεχομένως αρμοδιότητα με άλλες αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΑΔ, ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) οφείλει να ελέγχει εάν τηρούνται οι νόμοι, οι υπουργικές αποφάσεις, οι εγκύκλιοι.

Στην περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο οδοντίατρος (επιστημονικά υπεύθυνος ή ο αντικαταστάτης του) δεν τηρεί τις κατά νόμο προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας οφείλει να εισηγηθεί στο ΔΣ τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και το ΔΣ να προβεί έως και στην ανάκληση της βεβαίωσης λειτουργίας του φορέα έως ότου ανακτηθούν οι προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας.
Στην περίπτωση που ο ΟΣ ενημερώνεται για επιβολή διοικητικού προστίμου σε βάρος μέλους του, το μέλος αυτό θα πρέπει άμεσα να παραπέμπεται με απόφαση του ΔΣ στο οικείο Πειθαρχικό Συμβούλιο και σε δεύτερο χρόνο να ακολουθήσει και νέος έλεγχος για τυχόν επιβολή κυρώσεων με πρόταση της επιτροπής Ελέγχου.

Συστήνεται τέλος στους ΟΣ να προβούν σε επιτόπιο έλεγχο των οδοντιατρείων των συναδέλφων εκείνων που εξωδίκως έχουν γνωστοποιήσει ότι δεν εμβολιάζονται.

Σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

 

Μοιραστείτε