ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4152/2013

Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ./ΕΤΑΑ στην 248 Συνεδρίαση την   12/9/2013 με την απόφαση του Θέμα 12 αποφάσισε κατ’ αναλογία του τρόπου που εφαρμόζει το ΙΚΑ για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις «Νέας Αρχής» και «Πάγιας Ρύθμισης» οι ασφαλισμένοι όλων των τομέων του ΕΤΑΑ που θέλουν να υπαχθούν στις παραπάνω ρυθμίσεις να έχουν την εξής δυνατότητα: • Για την υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών έως 31/12/2012 με τις διατάξεις τουΝ.4152/2013 και συγκεκριμένα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ι.Α2 της παραγράφου ΙΑ’ «Νέα Αρχή», εφ’ όσον υφίστανται τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές μετά την 1/1/2013, είτε θα εξοφλούνται εφ’ άπαξ πριν από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση είτε θα ρυθμίζονται σε 12ισόποσες μηνιαίες δόσεις. • Εάν ο οφειλέτης επιθυμεί την ταυτόχρονη υπαγωγή των οφειλών του στις διατάξεις της ρύθμισης «Νέας Αρχής» και της «Πάγιας Ρύθμισης» πρέπει να υποβάλει σχετικές αιτήσεις για κάθε τύπο ρύθμισης. • Η ταυτόχρονη διεκπεραίωση και για τους δύο τύπους ρύθμισης πρέπει να γίνει εντός της ίδιας προθεσμίας υπαγωγής των 7 εργασίμων ημερών. • Η πρώτη δόση για κάθε ρύθμιση θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά την ίδια μέρα ενώ θα εκδίδεται απόφαση ρύθμισης πρώτα για την «Νέα Αρχή» και εν συνεχεία για την «Πάγια Ρύθμιση». • Προκειμένου ο οφειλέτης να θεωρηθεί ασφαλιστικά ενήμερος θα πρέπει να καταβάλλει την αντίστοιχη 1η δόση τόσο της «Νέας Αρχής» όσο και της «Πάγιας Ρύθμισης» και εφεξής εμπρόθεσμα τις επόμενες δόσεις και τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές εφάπαξ

 

 

 

Έντυπα: YPEFTHINI_DILOSI_FISIKON_)PROSOPON_30 05

tsay_aitisi_4152_NEA_ARXI

tsay_aitisi_4152_PAGIA

Μοιραστείτε