Πινακίδα περί Υποχρέωσης Εκδοσης Αποδείξεων στα Οδοντιατρεία

Αγαπητοί συνάδελφοι

Το ερώτημα εάν είναι απαραίτητη ή μη πινακίδα, περί υποχρέωσης έκδοσης Α.Π.Υ. στα Οδοντιατρεία έληξε με την Αγορανομική Διάταξη (Α.Δ.) 01/2013, η οποία τροποποιεί την §3 της προηγούμενης Α.Δ. 4/2012 ως εξής:

Στο άρθρο 1 της ΑΔ 4/2012 στο τέλος της παραγράφου 3 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Επίσης η ίδια ρύθμιση περιλαμβάνει και όλους όσους παρέχουν υπηρεσίες χωρίς την υποχρέωση τήρησης τιμοκαταλόγου, οι οποίοι και υποχρεούνται να τοποθετήσουν πινακίδα με την ανωτέρω ένδειξη σε εμφανές σημείο του γραφείου τους».

Τα Οδοντιατρεία είναι υποχρεωμένα να τοποθετήσουν την επισυναπτόμενη πινακίδα, άλλως το πρόστιμο για την μη τήρηση της διάταξης είναι 1.000€

 

Το Δ.Σ

Μοιραστείτε