Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδοντικής 2012-2015

Η Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και  λειτουργεί για την περίοδο 2012-2015 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδοντικής που απονέµει τον ακαδηµαϊκό τίτλο του Μεταπτυχιακού Διπλώµατος  Ειδίκευσης στην Ορθοδοντική.

Το πρόγραµµα αποβλέπει όπως προετοιµάσει τον οδοντίατρο για άσκηση της  Ορθοδοντικής στο πλέον σύγχρονο και προχωρηµένο επίπεδο, παρέχοντας πλήρη και ευρεία ακαδηµαϊκή εκπαίδευση και επαρκή κλινική εµπειρία σε διάφορες θεραπευτικές  µεθόδους. Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδοντικής λειτουργεί αδιαλείπτως από το 1994.

Ο αριθµός των εισακτέων στο πρόγραµµα ορίζεται σε 6 οδοντιάτρους (4 Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2 υπήκοοι χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Ως ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 30 η Απριλίου 2012.

Οι αιτήσεις συνοδευόµενες από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν εντός της ως άνω προθεσµίας στην εξής διεύθυνση:

Καθηγητής Αθανάσιος Ε. Αθανασίου Διευθυντής Μ.Π.Σ. Ορθοδοντικής Οδοντιατρική Σχολή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 999556

Πληροφορίες σχετικά µε τις προϋποθέσεις, τους όρους και τα προσόντα των υποψηφίων για την παρακολούθηση του προγράµµατος καθώς και το ειδικό έντυπο υποβολής αίτησης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στην Ορθοδοντική παρέχονται από την ιστοσελίδα: http://dent-ortho.web.auth.gr/index.el.html .

Μοιραστείτε