Προκήρυξη θέσεων ελεγκτών ιατρών του ΕΤΑΑ

Το ενιαίο ταμείο ανεξάρτητα απασχολούμενων ΕΤΑΑ ανακοινώνει:

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου σε συνολικά εβδομήντα δύο (72) ελεγκτές ιατρούς για την κάλυψη αναγκών των τομέων και των περιφερειακών μονάδων του ΕΤΑΑ  που εδρεύει στη Μάρνη 22,  με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «έλεγχος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του ε.τ.α.α » , συνολικής διάρκειας έως (12) δώδεκα μηνών.

Σας επισυνάπτουμε την προκήρυξη και την αίτηση:

Μοιραστείτε