Τροποποίηση προγράμματος dentist pass

Επισυνάπτουμε την τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π. οικ. 22470/13.04.2023 κοινής απόφασης με θέμα «Υλοποίηση Προγράμματος για τη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης (dentist pass)» (Β’ 2659/21.04.2023).

Συγκεκριμένα η τροποποίηση αφορά τα παρακάτω:

Αρθρο 1

Στην παρ. 1 του άρθρου 2 διαγράφεται το εσφαλμένο ημερολογιακό έτος 2016 και αντικαθίσταται από το ορθό ημερολογιακό έτος 2017. και η παρ. 1 του άρθρου 2, διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Ωφελούμενοι της ενίσχυσης είναι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 2011 έως και 2017, διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), είτε Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ).»

Αρθρο 2

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Κάθε ψηφιακή χρεωστική κάρτα καλύπτει το σύνολο του κόστους των προβλεπόμενων υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας του ωφελούμενου ή των ωφελούμενων παιδιού/ών και έως του ανωτέρω ποσού.»

Αρθρο 3

Μετά το άρθρο 14. προστίθεται νέο άρθρο 14 Α ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 14 Α, Συμπερίληψη ωφελούμενων που γεννήθηκαν το έτος 2017 σε υφιστάμενες αιτήσεις

Ειδικά για τις περιπτώσεις δικαιούχων οι οποίοι α) έχουν υποβάλει αίτηση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Προγράμματος, και β) η αίτηση τους έχει ολοκληρωθεί και δεν επιδέχεται περαιτέρω αλλαγών, παρέχεται η δυνατότητα επανυποβολής της αίτησης εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται με απόφαση του Φορέα Υλοποίησης, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτή τυχόν επιπλέον ωφελούμενοι. Με την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, δεν θα είναι δυνατή η οποιαδήποτε τροποποίηση εγκεκριμένης αίτησης».

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ

Μοιραστείτε