Διερεύνηση της επίδρασης της πανδημίας COVID-19 στην επαγγελματική ζωή Ελλήνων οδοντιάτρων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας έκανε δεκτό το αίτημα της Επικ. Καθηγήτριας Μαρίας Αντωνιάδου, να δημοσιοποιήσει το ερωτηματολόγιο της ανώνυμης διαδικτυακής έρευνας με θέμα «Διερεύνηση της επίδρασης της πανδημίας COVID-19 στην επαγγελματική ζωή Ελλήνων οδοντιάτρων».


ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Ονομάζομαι Μαρία Αντωνιάδου και είμαι Επίκουρη Καθηγήτρια στην Οδοντιατρική Σχολή της Αθήνας. Εδώ και χρόνια ενδιαφέρομαι ερευνητικά για την διασφάλιση ποιότητας στην οδοντιατρική, το οδοντιατρικό management, marketing και branding του οδοντιάτρου. Το θέμα της παροχής αξιόπιστων και ποιοτικών οδοντιατρικών υπηρεσιών βασίζεται σε τρεις παράγοντες: τον πάροχο της υπηρεσίας, τον αποδέκτη της υπηρεσίας και την υλικοτεχνική υποδομή της δομής που παρέχει την υπηρεσία. Στα πλαίσια της μονογραφίας μου διερευνώ τον πρώτο παράγοντα της ποιότητας που είναι ο πάροχος. Στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί εξετάζω το ακόλουθο θέμα: «Διερεύνηση της επίδρασης της πανδημίας COVID-19 στην επαγγελματική ζωή Ελλήνων οδοντιάτρων».

Σκοπός της ερευνητικής μονογραφίας μου είναι η διερεύνηση της συσχέτισης του βαθμού της εργασιακής εξουθένωσης ως προς την ποιότητα ζωής των παρόχων και ως προς την ποιότητα των οδοντιατρικών υπηρεσιών που παρέχουν. Σε αυτό διευκρινίζονται σημεία όπως οι πηγές άγχους και ο τρόπος που το αντιμετωπίζουν, αν έχουν υποστήριξη από τον στενό και ευρύτερο κοινωνικό τους περίγυρο, αν βιώνουν επαγγελματική εξουθένωση ή έχουν αναπτύξει σε κάποιο βαθμό επαγγελματική ανθεκτικότητα και τέλος εκτίμηση της ποιότητας της ζωής τους γενικότερα αλλά και ειδικότερα την συγκεκριμένη περίοδο της πανδημίας στην Ελλάδα. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός θα διεξαχθεί έρευνα, με τη χρήση ερωτηματολογίου.

Το ερωτηματολόγιο της μελέτης αυτής περιέχει ένα γενικό μέρος: Α) με δημογραφικά στοιχεία ενώ τα Β και Γ μέρη του στηρίζονται στα 1) Copenhagen Burnout Inventory (CBI) και 2) Κλίμακα επαγγελματικής ποιότητας ζωής (ProQOL-CSF). Επισημαίνεται ότι στα μέρη Β και Γ του ερωτηματολογίου θα μελετηθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι έλληνες οδοντίατροι αναφορικά με την συνδιαλλαγή τους με τους ασθενείς, την ενσυναίσθηση και υποστήριξη που παρέχουν σε αυτούς. To Μέρος Δ, περιλαμβάνει συμπληρωματικές ερωτήσεις. Τα εργαλεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μεταφρασμένα και προσαρμοσμένα ειδικά για τον οδοντιατρικό χώρο στην ελληνική γλώσσα.

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική, δεν συλλέγονται προσωπικά στοιχεία ενώ διασφαλίζεται από την ανωνυμία των απαντήσεων όσων λάβουν μέρος στην έρευνα.

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία εφόσον εγκρίνει την αποστολή του ερωτηματολογίου θα λάβει πλήρη αναφορά των αποτελεσμάτων προκειμένου να διαμορφώσει δράσεις για τα μέλη της αναφορικά με το θέμα της μελέτης. Στους οδοντιατρικούς συλλόγους Αττικής και Πειραιώς δεν χρειάζεται να αποσταλλεί το ερωτηματολόγιο καθώς ήδη το έχω κάνει εγώ, στον μεν πρώτο επειδή είμαι μέλος του συλλόγου αυτού και στον δε δεύτερο λόγω προσωπικών δεσμών φιλίας. Παρακαλώ λοιπόν όπως αποσταλεί σε όλους τους υπόλοιπους συλλόγους.

H ηλεκτρονική διεύθυνση για το ερωτηματολόγιο είναι η ακόλουθη: https://forms.gle/oZhTFeJwjK2ZiAf79

Γιατί είναι σημαντική αυτή η μελέτη

Προηγούμενη ερευνητική διαδικασία στο χώρο των επαγγελματιών υγείας έχει δείξει υψηλό κίνδυνο εργασιακής εξουθένωσης που μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. Μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην οριστική αποχή από το επάγγελμα. Αυτό έχει ως συνέπεια την άμβλυνση των οικονομικών μεγεθών τόσο των παρόχων όσο και γενικότερα του συστήματος υγείας που καλείται να εξυπηρετήσει την εργασιακή εξουθένωση των ίδιων των παρόχων του συστήματος υγείας. Το σημαντικότερο δε είναι ότι πολλές φορές εξαιτίας της απουσίας διάγνωσης και λήψης προληπτικών μέτρων αναφορικά με την εργασιακή εξουθένωση, μένουν τελικά ανενεργοί άνθρωποι με πολλές δεξιότητες που θα μπορούσαν να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο για περισσότερα παραγωγικά χρόνια της ζωής τους.

Η μελέτη αυτή έχει λοιπόν σαν στόχο την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου της εργασιακής εξουθένωσης στον οδοντιατρικό χώρο, της επαγγελματικής ικανοποίησης και της ψυχολογικής και συναισθηματικής υγείας των παρόχων προκειμένου αυτοί να αποδίδουν υψηλές υπηρεσίες σε καταστάσεις υψηλού στρες όπως αυτό που έχει διαμορφώσει η πανδημία. Επίσης μπορεί να αποτελέσει τη βάση δράσεων των οδοντιατρικών συλλόγων της χώρας προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα των μελών τους αλλά και η ικανοποίηση από την άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

Από τις συνεργαζόμενες δομές θα ζητηθεί έγγραφη έγκριση για την προώθηση της μελέτης στα μέλη τους.

Στους συμμετέχοντες θα αποσταλεί σύνδεσμος με το ερωτηματολόγιο σε μορφή google forms προκειμένου να συγκεντρωθούν αυτόματα τα στοιχεία του ερωτηματολογίου

Εδώ ο σύνδεσμος: https://forms.gle/oZhTFeJwjK2ZiAf79

Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι max 15 λεπτά και κάθε ερώτηση είναι υποχρεωτική προκειμένου να γίνει υποβολή της φόρμας. Στο ερωτηματολόγιο θα υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για την σωστή συμπλήρωσή του. Ολα τα δεδομένα θα είναι διαχειρίσιμα με εμπιστευτικότητα και ανωνυμία σε ηλεκτρονική βάση.

Με εκτίμηση,
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Μοιραστείτε