Δικαιολογητικά για την Εγγραφή στον Οδοντιατρικό Σύλλογο

Η εγγραφή στον Οδοντιατρικό Σύλλογο προαπαιτεί:

Α) την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος από την Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχίας που έχει δηλωθεί στην αίτηση, στην περιφέρεια της οποίας θα ασκηθεί το επάγγελμα.

Β) την αποστολή της άδειας στον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο. Την πρόσκληση εκ μέρους του Συλλόγου για την παραλαβή της άδειας (η παραλαβή της άδειας θα γίνεται εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών το αργότερο). Την υπογραφή της σχετικής απόδειξης παραλαβής.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής υποβάλλονται:

1. Αντίγραφο του πτυχίου (ή φωτοτυπία επικυρωμένη). Προκειμένου περί πτυχιούχων εξωτερικού προερχομένων από κράτη μη μέλη της Ε.Ε., βεβαίωση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αναγνώρισης του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και επίσημη μετάφραση του πτυχίου. Προκειμένου περί πτυχιούχων  εξωτερικού προερχομένων από κράτη μέλη της Ε.Ε., επίσημη μετάφραση του επαγγελματικού τίτλου.

2. Απόδειξη προεγγραφής στο ΤΣΑΥ

3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες

4. Δήλωση του  Ν.1599/86 ότι δεν υπάγεστε στις περιπτώσεις των άρθρων 5,6 και 7 του Α.Ν. 1565/39

5. Καταβολή δικαιώματος εγγραφής ( 139 Euro – 2010) και ετήσιας συνδρομής ( 170 Euro + 2,4% για χαρτόσημο – 2010).

6. Συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1026/80. ( Έντυπο χορηγείται από τον Σύλλογο).

7. Αίτηση εγγραφής στον Οδοντιατρικό Σύλλογο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Με την ευκαιρία πληροφορούμε ότι:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν.1026/80 απαγορεύεται η άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος από οδοντίατρο πριν από την εγγραφή του στην δύναμη του Συλλόγου της περιφέρειας του.

2. Τα παραπάνω ισχύουν για τους Έλληνες, τους ομογενείς και τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αλλοδαποί θα πρέπει να απευθύνονται στο σύλλογο.

Μοιραστείτε