Δικαιολογητικά για την Αδεια Ασκησης Επαγγέλματος Οδοντιάτρου

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση Αδειας Ασκησης Επαγγέλματος σε οδοντίατρο είναι:

1. Αίτηση προς τη Διεύθυνση Υγείας Νομαρχίας ( Χορηγείται από την Υπηρεσία).

2. Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο.

3. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού από μη μέλη της Ε.Ε. αντίγραφο πτυχίου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε πρωτότυπο, καθώς και επίσημη μετάφραση του πτυχίου τους

4. Για πτυχιούχους από Κράτη της Ε.Ε., που έχουν εγγραφεί στο πανεπιστήμιο μετά από την 1/1/1981:

  • Αντίγραφο πτυχίου
  • άδεια άσκησης επαγγέλματος από εκεί.
  • Πιστοποιητικό κρατικής εξέτασης που προβλέπεται από το άρθρο 3 της οδηγίας 93/16 της Ε.Ε.
  • βεβαίωση ότι το πτυχίο είναι σύμφωνο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες επίσημα σφραγισμένα (Σφραγίδα Apostile) από την αρχή του τόπου προέλευσης και μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών.
  • Για τους πτυχιούχους από τις 10 νέες χώρες της Ε.Ε. απαιτείται βεβαίωση ότι το πτυχίο είναι σύμφωνο με τα άρθρα 1 & 2 της Οδηγίας 78/687/Ε.Ε.

5. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή για τους υπηρετούντες βεβαίωση κατάταξης ή για τους στρατιωτικούς γιατρούς φύλλο μητρώου.

6. Φωτοτυπία ταυτότητας.

7. Παράβολο Δημοσίου ταμείου 38 ή Διπλότυπο Είσπραξης 38

8. Δύο (2) φωτογραφίες.

9. Για αλλοδαπούς ομογενείς οι οποίοι δεν είναι γραμμένοι στα Μητρώα Δήμου ή Κοινότητας άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

10. Οι εξ Αλβανίας ομογενείς δεν χρειάζεται να προσκομίσουν άδεια εργασίας ή άδεια παραμονής αλλά το ειδικό Δελτίο Ταυτότητας.

11. Για αλλοδαπούς άδεια παραμονής και εργασίας, καθώς και πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών.

12. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου από την υπηρεσία (αρ.2458 ΚΥΑ ΥΕΔΔΑ-Δ).

13. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού γέννησης από την υπηρεσία (ΔΙΑΔΠ/Α18532/2006).

14. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 (ΦΕΚ 1637/Β/7-11-2006) ότι:

  • Α) « δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση επαγγελματικής μου ιδιότητας»
  • Β) σε αντίθετη περίπτωση «έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις..».

Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στην κατά τόπο αρμόδια Νομαρχία.

Η έκδοση της άδειας κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και ακολουθεί η εγγραφή στα Μητρώα του Συλλόγου.

Μοιραστείτε