Αδεια για Οδοντιατρικά Ακτινολογικά Εργαστήρια

Τα οδοντιατρικά ακτινολογικά εργαστήρια (Χ-Οδ) αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία ακτινολογικών εργαστηρίων.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας, (§ 3.4.1.2), ο υπεύθυνος του εργαστηρίου μπορεί να είναι οδοντίατρος, ενώ για τα εργαστήρια Χ-Οδ στα οποία είναι εγκατεστημένο πανοραμικό κεφαλομετρικό μηχάνημα, οδοντίατρος με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Οδοντιατρική ακτινολογία.

Η εκπαίδευση αυτή εγκρίνεται από την Πενταμελή Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας.

Εκδοση Αδειας Λειτουργίας για Οδοντιατρικά Ακτονολογικά Εργαστήρια

Για την έκδοση άδειας λειτουργίας από την οικεία Νομαρχία απαιτείται Πιστοποιητικό Καταλληλότητας από την ΕΕΑΕ. Ειδικότερα:

– Για ορθοπαντομογράφους η διαδικασία είναι ίδια με αυτή των ακτινολογικών εργαστηρίων κατηγορίας Χ1, δηλαδή:

– Για απλά οπισθοφατνιακά ακτινογραφικά συστήματα δεν χρειάζεται άδεια σκοπιμότητας ούτε προέγκριση κατασκευής. Για την έκδοση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας πρέπει να κατατεθούν στην οικεία Νομαρχία η οποία θα διαβιβάσει στην ΕΕΑΕ:

Σημειώνεται ότι είναι αναγκαίο για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών σε εύθετο χρόνο να τηρείται από τους Ακτινοφυσικούς η παραπάνω τυποποίηση.

Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να υποβάλει αναλυτικότερο έλεγχο μπορεί να τον επισυνάψει στον τυποποιημένο.

Μοιραστείτε