Επιδότηση σε νέους οδοντίατρους

Οικονομική Ενίσχυση Οδοντιάτρων

Η Προκήρυξη Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του φορέα – www.espa.gr – οπότε και οι δικαιούχοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία.

Δικαιολογητικά για επιδότηση νέων οδοντιάτρων

Την προκήρυξη, την αίτηση, τα δικαιολογητικά καθώς και άλλα χρήσιμα πληροφοριακά έντυπα μπορείτε να τα πάρετε κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

Οι αιτήσεις θα γίνονται on-line (από 1ης Σεπτεμβρίου έως 9 Οκτωβρίου) στην σελίδα του Υπουργείου: www.ependyseis.gr -> Ηλεκτρονική Υποβολή.

Πρόγραμμα νέων ελεύθερων επαγγελματιών – Νέοι επιστήμονες έτους 2009

Σας πληροφορούμε ότι με την με αριθμ. 2418/27.2.2009  Απόφαση  του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καταρτίστηκε  Πρόγραμμα έξι χιλιάδων (6.000) νέων ελευθέρων επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) ιατρών, οδοντιάτρων, κτηνιάτρων, φαρμακοποιών, δικηγόρων και μηχανικών αποφοίτων Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών, με διακριτικό τίτλο «Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες – Νέοι επιστήμονες έτους 2009».

Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ για συμμετοχή στο πρόγραμμα, ορίζεται η 25/5/2009, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Επιδότηση σε νέους οδοντίατρους

Η έγκριση του προγράμματος «Επιδότηση Κόστους Δανεισμού και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» από το επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα” δίνει στους νέους οδοντίατρους την δυνατότητα αξιοποίησης του ως προς αγορά :

1. επαγγελματικού εξοπλισμού και μηχανημάτων
2. επαγγελματικών ακινήτων (πλην οικοπέδων)
3. επαγγελματικών αυτοκινήτων

  • Η επιδότηση θα είναι ίση με το ποσό που αναλογεί στην ονομαστική επιβάρυνση που επιφέρουν τέσσερις (4) μονάδες επιτοκίου
  1. σε περίπτωση LEASING η επιδότηση θα είναι ίση με το ποσό που αναλογεί σε δέκα εκατοστιαίες μονάδες (10%) της αξίας των παγίων στοιχείων, όπως αυτή αναγράφεται στην σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα επιδότησης νέων οδοντιάτρων θα βρείτε στη ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” (ΕΠΑΝ)

Μοιραστείτε