Εγγραφή στο ΤΣΑΥ πριν την έναρξη επαγγέλματος και ειδικότητας

Εγγραφή στο ΤΣΑΥ πριν την έναρξη επαγγέλματος και ειδικότητας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Προσπαθώντας να είμαστε χρήσιμοι με τεκμηριωμένη και επίκαιρη ενημέρωση πάντοτε, σας κοινοποιούμε νέες ρυθμίσεις του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ που αφορούν ειδικότερα τους νέους συναδέλφους:

Με το Ν. 3996 /5-8-2011, άρθρο 58 δίνετε η δυνατότητα να εγγραφείτε στο ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ μέχρι δύο (2) έτη πριν την έναρξη της άσκησης του επαγγέλματος, μέχρι τρία (3) έτη πριν τη λήψη ειδικότητας ή κατά τη διάρκεια τυχών διαστημάτων αναμονής και μέχρι δύο (2) έτη συνολικά μεταξύ δύο περιόδων ασφάλισης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ασφαλισμένοι να μην ασκούν το επάγγελμα του υγειονομικού στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και να μην υπηρετούν θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ασφαλίζονται με τις τρέχουσες εισφορές ελεύθερου επαγγέλματος.

Προσοχή: Οι παραπάνω χρόνοι θεωρούνται πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης και γνωρίζουμε από το Ν. 3863 / 15-7-2010, ότι υπάρχει πλαφόν εξαγοράς πλασματικού χρόνου σύνταξης έως επτά (7) έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά το 2015.

Για πιο ενδελεχή ανάγνωση παραθέτουμε το άρθρο 58 του Ν. 3996 / 5-8-2011 παρακάτω:

Νόμος 3996 /5-8-2011

Άρθρο 58

Εγγραφή στο Ε.Τ.Α.Α.−Τ.Σ.Α.Υ. πριν την Έναρξη Επαγγέλματος

Στο άρθρο 2 του ν. 982/1979 (Α΄239) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

4. α. Στην ασφάλιση των Τομέων Υγειονομικών, του Ε.Τ.Α.Α., μπορούν να υπαχθούν:

α.α. Οι πτυχιούχοι υγειονομικοί που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο υγειονομικό σύλλογο, όπου αυτό απαιτείται, πριν την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος ή άλλης δραστηριότητας για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Ε.Τ.Α.Α.−Τ.Σ.Α.Υ.. Η ανωτέρω δυνατότητα χορηγείται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και μέχρι δύο έτη.

β.β. Οι υγειονομικοί για τους οποίους προβλέπεται λήψη ειδικότητας, μπορούν να υπαχθούν στην ασφάλιση των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. για το χρονικό διάστημα αναμονής και τα τυχόν ενδιάμεσα διαστήματα που παρεμβάλλονται μέχρι την τοποθέτησή τους για την λήψη κύριας ειδίκευσης και μέχρι τρία έτη.

β. Στην ασφάλιση των Τομέων Υγειονομικών του Ε.Τ.Α.Α. μπορούν να συνεχίσουν να ασφαλίζονται οι υγειονομικοί, που μετά την έναρξη του επαγγέλματος ή άλλης δραστηριότητας για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Ε.Τ.Α.Α.− Τ.Σ.Α.Υ., δεν αποδεικνύουν άσκηση επαγγέλματος σύμφωνα με το π.δ. 517/1988 (Α΄ 233) ή άλλη δραστηριότητα για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ανωτέρω τομέα για διαστήματα ανάμεσα σε δύο περιόδους ασφάλισης, και μέχρι δύο έτη συνολικά. Το δικαίωμα αυτό ασκείται πριν την επανέναρξη της υποχρεωτικής ασφάλισής τους με τις ισχύουσες προϋποθέσεις και ανατρέχει στην ημερομηνία διακοπής της προηγούμενης ασφάλισης.

Χρόνοι ασφάλισης που εμπίπτουν στις περιπτώσεις α΄ και β΄ και έχουν ήδη αναγνωριστεί δεν μπορούν να αναγνωριστούν εκ νέου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση είναι να μην ασκούν το επάγγελμα του υγειονομικού στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και να μην έχουν στραφεί σε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα συνεπεία της οποίας υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση άλλου φορέα ασφάλισης στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και να μην υπηρετούν τη θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως του προηγούμενου εδαφίου η ασφάλιση διακόπτεται, ο χρόνος ασφάλισης διαγράφεται και τυχόν καταβληθείσες εισφορές δεν επιστρέφονται.

γ. Όσοι ασφαλιστούν με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές ελεύθερου επαγγελματία με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

δ. Ο χρόνος ασφάλισης που ρυθμίζεται με την παρούσα διάταξη, καθώς και ο χρόνος όσων έχουν υπαχθεί σε ανάλογη ρύθμιση ασφάλισης με αποφάσεις του Δ.Σ. του πρώην Τ.Σ.Α.Υ. θεωρείται πλασματικός με όλες τις έννομες συνέπειες που αυτό συνεπάγεται.

Αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει των περιπτώσεων αα΄, ββ΄ και β΄ δεν ανακαλούνται.

Μοιραστείτε