Εκπαίδευση στην ειδικότητα της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής

Σας ενημερώνουμε ότι η αριθμ. Γ5α / Γ.Π.οικ. 50995/12-8-2020 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ. 41654/2019 υπουργικής απόφασης «Εκπαίδευση στην Οδοντιατρική ειδικότητα της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής» ΦΕΚ 2373 Β’, δημοσιεύθηκε στις 18-8-2020 στο ΦΕΚ 3446 Β ́ και έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΕΡΝ465ΦΥΟ-ΙΞΨ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω τροποποιείται η παρ. ΣΤ του άρθρου 4 της Γ5α/Γ.ΓΙ.οικ. 41654/2019 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2373 Β’ ) ως προς το χρονικό διάστημα ισχύος των μεταβατικών διατάξεων και αντίστοιχα τροποποιείται και το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου.

Ως εκ τούτου οι έχοντες τις προϋποθέσεις έως και τις 18-3-2021 μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως και 18-4-2021 προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο της ειδικότητας με τις μεταβατικές διατάξεις.

Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, φωτοαντίγραφο πτυχίου και σύντομο βιογραφικό σημείωμα θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του υπουργείου Υγείας με αποδέκτη την Δ/νση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας.

Τα προερχόμενα από Νοσοκομεία πιστοποιητικά θα φέρουν την υπογραφή του Δ/ντη τμήματος/κλινικής, του Δ/ντη Ιατρικής Υπηρεσίας και του Διοικητικού Δ/ντη. Στις περιπτώσεις που ο αιτών είναι ο Δ/ντης του τμήματος/κλινικής το πιστοποιητικό θα υπογράφουν ο Συντονιστής Δ/ντης, ο Δ/ντης Ιατρικής Υπηρεσίας και ο Διοικητικός Δ/ντης, σε κάθε άλλη περίπτωση οι ανώτεροι στην ιεραρχία.

Είμαστε στην διάθεση σας για τυχόν διευκρινήσεις.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Α. ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ

Διαβάστε την πρωτότυπη ανακοίνωση: https://bit.ly/33ccuLJ

Μοιραστείτε