Ένταξη του κλάδου περίθαλψης του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Σας  ενημερώνουμε  ότι  σύμφωνα  με  το  παραπάνω  σχετικό  2  από  τις  12-11-2012    καταργείται η παράγραφος 14 του άρθρου 44 του νόμου 4075/2012 καθώς και κάθε   διοικητική πράξη που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής και συνεπώς   εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ:

 

 

 

 

Α) οι παρακάτω κλάδοι ασθενείας του ΤΑΥΤΕΚΩ: ΤΑΠ-ΕΤΒΑ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΕΤΒΑ).

ΤΑΠ-ΕΤΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας).

ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Πίστεως Γενική & AmericanExpress).

B) Oι κλάδοι Υγείας του ETAA (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων).

Ο κλάδος Υγείας του ΕΤΑΑ αποτελείται από τους επιμέρους τομείς:Τομέας Υγείας Υγειονομικών (ΤΣΑΥ)

Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ)

Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ)

Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΠΔΑ)

Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΤΠΔΘ)

Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά (ΤΥΔΠ)

Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και Δικαστικών Επιμελητών (ΤΥΔΕ-ΤΠΔΕ).

Επιπρόσθετα με την παράγραφο 1 α του ανωτέρω σχετικού 2 αναφέρεται ότι από την 1-12-2012  εντάσσεται  στον  ΕΟΠΥΥ  το  Ενιαίο  Ταμείο  Ασφάλισης  Προσωπικού  Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).

Μοιραστείτε