ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΗΦΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του Ηλεκτρονικού Φακέλου των Ασφαλισμένων ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και της καλύτερης εξυπηρέτησής των ασφαλισμένων μας σας γνωρίζουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου. Παρακαλούμε να προβείτε στην επικαιροποίηση –ενημέρωση του ηλεκτρονικού σας φακέλου από 1/9/2012 έως 31/10/2012 .
Προκειμένου να επικαιροποιηθεί – ενημερωθεί ο ηλεκτρονικός σας φάκελος, βάσει του οποίου εκδίδεται η εντολή πληρωμής των εξαμηνιαίων εισφορών σας, σας χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα και οι λοιπές παροχές του Ταμείου. Παρακαλούμε να μας προσκομίσετε τα κάτωθι:

1)Συμπληρωμένη την Υπεύθυνη Δήλωση Επικαιροποίησης που επισυνάπτεται ως αρχείο.

2) α. Ελεύθεροι επαγγελματίες ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Αντίγραφο του εγγράφου-βεβαίωσης που σας χορηγήθηκε από την ΔΟΥ κατά την έναρξη του ελευθέρου επαγγέλματος και πιθανή παύση ή αδράνεια του ελευθέρου επαγγέλματος. Σημειώνουμε ότι στο στάδιο της συνταξιοδότησης θα σας ζητηθούν ως επιπλέον αποδεικτικά άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος τα βιβλία εσόδων –εξόδων ή τα εκκαθαριστικά της εφορίας ή το Ε1 από την ημερομηνία έναρξης του επαγγέλματος από την 1/1/1979 και μετά (από τα οποία να προκύπτουν έσοδα από ελεύθερο επάγγελμα για όσο ήσασταν ελεύθερος επαγγελματίας).

β.Ελεύθεροι επαγγελματίες ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Για την έναρξη και την διακοπή της ασφάλισης απαιτείται αντίγραφο της απόφασης της Νομαρχίας περί χορήγησης άδειας λειτουργίας φαρμακείου ή αν είναι συστεγασμένα την άδεια λειτουργίας συστεγασμένων φαρμακείων και πιθανή ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
Σε περίπτωση πρόσκαιρου κλεισίματος (διάστημα για το οποίο ασφαλίζεστε) αντίγραφο της απόφασης της Νομαρχίας για το πρόσκαιρο κλείσιμο και πιθανές ανανεώσεις αυτής.

3) Για όσους επιλέξουν ταχυδρομική αποστολή: Φωτοτυπία του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του κλ. Σύνταξης με όλες τις σελίδες που έχουν καταχωρήσεις. Όσοι προσέλθουν στα γραφεία μας θα πρέπει να το έχουν μαζί τους.

4) Σε περίπτωση που η ασφάλισή σας στο ΕΤΑΑ-ΤΥ αρχίζει μετά την 1/1/1993 όμως είχατε ασφαλιστεί πριν την 1/1/1993 :
α.    σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης στην Ελλάδα απαιτείται βεβαίωση του άλλου φορέα για την έναρξη ασφάλισης.

β.    σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται το κοινοτικό έντυπο Ε205 ( το οποίο χρησιμοποιείται και στο στάδιο της συνταξιοδότησης σας). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να σας χορηγηθεί το Ε205, να μας προσκομίσετε μεταφρασμένη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα για την έναρξη ασφάλισης

γ.    σε φορέα κύριας ασφάλισης, σε χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει διμερή σύμβαση , απαιτείται μεταφρασμένη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα για τη έναρξη ασφάλισης. (Η μετάφραση μπορεί να γίνει και από δικηγόρο)

*    Τα ανωτέρω αιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε είτε να τα προσκομίσετε στα γραφεία μας αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο είτε να τα αποστείλετε ταχυδρομικά στην δ/νση Αχαρνών 27-10439 Αθήνα με την ένδειξη «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΗΦΑ»

ΠΡΟΣΟΧΗ Αν επισκεφτήκατε τα γραφεία μας μετά την 1/8/2011 και επικαιροποιήσατε-ενημερώσατε τον Ηλεκτρονικό σας Φάκελο δεν χρειάζεται να προβείτε στις ανωτέρω ενέργειες.
ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ: Για οποιαδήποτε μεταβολή των ασφαλιστικών ή προσωπικών σας στοιχείων (π.χ. διακοπή επαγγέλματος, ανάληψη έμμισθης θέσης, αλλαγή ταυτότητας, διεύθυνσης κ.λ.π.) πρέπει να ενημερώνετε άμεσα το Ταμείο.

Τηλ. Επικοινωνίας:2130069384 και 2130069765 (στα εν λόγω τηλέφωνα απαντούν υπάλληλοι της αναδόχου εταιρείας του έργου της Επικαιροποίησης του Ηλεκτρονικού Φακέλου, γι΄αυτό παρακαλούμε να επικοινωνείτε ΜΟΝΟ για θέματα επικαιροποίησης, για άλλα θέματα επικοινωνείτε με το ΤΣΑΥ.)

 

Μοιραστείτε