Καταχωρίσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως σας έχουμε ενημερώσει και στο παρελθόν ο Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας (ΠΔ 39/2009), αλλά και η ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύει κάθε ενέργεια διαφήμισης ή  δημοσιότητας με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.

Αυτή η απαγόρευση επιβάλλεται από την εθνική νομοθεσία, όχι μόνο για προστασία της αξιοπρέπειας του οδοντιατρικού επαγγέλματος, αλλά και για λόγους  γενικότερου συμφέροντος , όπως είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου έχουν αναφερθεί  περιστατικά συναδέλφων μας  με καταχωρήσεις  στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  σχετικά με την άσκηση του οδοντιατρικού τους επαγγέλματος. Συγκεκριμένα η χρήση μηνυμάτων με προσφερόμενες θεραπείες, η προσπάθεια ανάδειξης των επαγγελματικών ικανοτήτων έναντι άλλων συναδέλφων, δημιουργεί προβληματικές σχέσεις μεταξύ οδοντιάτρων και των ασθενών τους, προκαλώντας περιττές ή ακατάλληλες θεραπείες, ικανές να βλάψουν την αξιοπρέπεια του οδοντιατρικού επαγγέλματος, με συνέπεια να αποτελούν αφορμή πειθαρχικού ελέγχου.

Στα πλαίσια αυτά, καταχωρίσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  που δεν συνάδουν με τα νόμιμα μέτρα,  χορηγούμενες αλλά και επαναλαμβανόμενες, θεωρούνται παράνομες διαφημίσεις και θα ελέγχονται από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι μας αλλά και ο καθένας χωριστά, έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε το κύρος του οδοντιατρικού επαγγέλματος, τη μεταξύ μας συναδελφικότητα, τον αλληλοσεβασμό όπως και να προστατέψουμε τη Δημόσια Υγεία.

Ο Πρόεδρος του Ο.Σ.Η.

Σμπώκος Ιωάννης

υπογραφή πρόεδρος και γραμματέας ΔΣ οδοντιατρικού συλλόγου ηρακλείου

Μοιραστείτε