Νόμος 1026 / 1980 για τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους

*** Δείτε παρακάτω πως θα κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο με το νόμο 1026 του 1980 περί οδοντιατρικών συλλόγων.

Νόμος 1026/1980

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ – ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ 1 : Έργον του Οδοντιάτρου

Έργον του Οδοντιάτρου είναι η πρόληψις, η διάγνωσις και η θεραπεία των ανωμαλιών και παθήσεων των οδόν­των, του στόματος, των γνάθων και των παρακειμένων ιστών.

ΑΡΘΡΟΝ 2 :  Σύστασις

1.   Οι εις την περιφέρειαν εκάστου Νομού ασκούντες νομίμως το επάγγελμα αυτών οδοντίατροι αποτελούν Οδοντιατρικόν Σύλλογον.
Οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι είναι Νομικά Πρόσωπα Δη­μοσίου Δικαίου, εδρεύουν εν τη έδρα του Νομού και λαμ­βάνουν εξ αυτού την επωνυμίαν των.
2.   Εις τον αυτόν Νομόν δεν δύνανται να συσταθούν πλείονες του ενός Οδοντιατρικοί Σύλλογοι.
3.   Δια Π.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, δύνανται να υπαχθούν οι εις περιοχήν Νομού ή και ολόκληρον Νομόν, επαγγελματικώς εγ­κατεστημένοι οδοντίατροι, εις τον Οδοντιατρικόν Σύλλογον ομόρου Νομού, εφ’ όσον ο αριθμός των μελών αυτών είναι τοσούτον μικρός, ώστε δεν επαρκεί δια την συγκρότησιν των καταστατικών οργάνων του ή συντρέχουν έτεροι λόγοι και ιδία συγκοινωνιακοί επιβάλλοντες τούτο.
4.   Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Οδοντιατρικού Συλλόγου δύναται δι’ αποφάσεως του, εγκρινομένης υπό της κατά το άρθρον 35 του παρόντος Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.) και κυρουμένης υπό του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, να ορίζη αντιπροσωπείας εκ μελών αυτού κατά πόλεις εν τω Νομώ και να καθορίζη τα του τρόπου λειτουργίας και τα έργα τούτων.

O Νόμος 1026 / 1980 Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων περιέχει ακόμα τα παρακάτω κεφάλαια:

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ – ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΕΡΟΣ 2ον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ – ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΜΕΡΟΣ 3ον ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ – ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ – ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ (Α.Π.Σ.Ο.)

ΜΕΡΟΣ 4ον ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ – ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ – ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΟΣΕΩΣ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1026/1980

Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων της Ε.Ο.Ο. ως και λοιπών συναφών διατάξεων

Κατεβάστε ολόκληρο τον Νόμο 1026 / 1980 Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων (αρχείο WORD)
Μοιραστείτε