Νομοθεσία για ιστοσελίδες οδοντιάτρων

Η νομοθεσία που ρυθμίζει την άσκηση οδοντιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα είναι αρκετά παλαιά, από όταν ακόμα δεν ήταν γνωστό το internet.

Από το συνδυασμό όμως του «δεοντολογικού κανονισμού των οδοντιάτρων » και τις γενικές αρχές του οδοντιατρικού επαγγελματικού δεοντολογικού κώδικα των χωρών Ε.Ε (που ψηφίστηκε το 20002 στο Ελσίνκι ) προκύπτει ότι οι οδοντίατροι που το επιθυμούν μπορούν να διατηρούν ιστοσελίδα στο internet υπό τους παρακάτω όρους:

1. Υποχρεωτικές Πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν σε μια ιστοσελίδα, από τον πάροχο της ιστοσελίδας

Μια οδοντιατρική ιστοσελίδα πρέπει να δείχνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο πληροφορικών υπηρεσιών:

 • το όνομα και τη γεωγραφική διεύθυνση, στην οποία ο παραπάνω πάροχος του τόπου/της ιστοσελίδας είναι εγκατεστημένος
 • τις λεπτομέρειες / τα στοιχεία  του παρόχου των υπηρεσιών , συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης και του τηλεφωνικού του αριθμού ( μπορεί επίσης να δείχνει και έναν αριθμό  φάξ )
 • τον επαγγελματικό του τίτλο και τη χώρα, όπου χορηγήθηκε ο τίτλος αυτός

2. Όροι και απαιτήσεις  για την επαγγελματική πληροφόρηση ( εμπορική επικοινωνία )

Όταν παρέχει επαγγελματική πληροφόρηση μέσω του διαδικτύου, ο οδοντίατρος πρέπει να επιδεικνύει ειλικρίνεια, εντιμότητα και αξιοπρέπεια.

Όταν δημιουργεί μια ιστοσελίδα, ο οδοντίατρος πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα περιεχόμενα δεν είναι παραπλανητικά, ή συγκριτικά προσόντων.

Όλες οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα, πρέπει να είναι έντιμες, αντικειμενικές, εύκολες στην αναγνώριση και να είναι σύμφωνες  με το Νόμο  1565/1939 «Περί Κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος» και  το ΒΔ 5/1950 «Δεοντολογικός Κανονισμός Οδοντιάτρων»

Η επαγγελματική πληροφόρηση (εμπορική επικοινωνία) πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

 • Το ονοματεπώνυμο του οδοντιάτρου ή την επωνυμία της οδοντιατρικής εταιρείας
 • για όλους τους οδοντιάτρους που παρέχουν οδοντιατρική φροντίδα αναφερόμενη στην ιστοσελίδα:
  α. τον επαγγελματικό τίτλο και την χώρα όπου απονεμήθηκε ο τίτλος τους
  β. την άδεια άσκησης και πληροφορίες σχετικά με το μητρώο τους, με τη διεύθυνση και άλλα λεπτομερή στοιχεία επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές, ή σύνδεσμο (link)  με τις ιστοσελίδες αυτών των αρχών, όπου χρειάζεται.

Το «όνομα», ή η «επωνυμία» ή ο «τίτλος» που επιλέγει ο οδοντίατρος  για την ιστοσελίδα του ή την ηλεκτρονική του διεύθυνση, πρέπει να συνάδει με την επαγγελματική ευπρέπεια και αξιοπρέπεια.

Όταν ο οδοντίατρος, ή όταν δεν είναι αυτός αρμόδιος, το  πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τις υπηρεσίες πληροφοριών  αλλάζει, το όνομα αυτού  πρέπει να διαγράφεται  από την ιστοσελίδα, μέσα σε ένα μήνα  από την λήξη/ παύση της ευθύνης. Οι σχετικές σελίδες πρέπει να δείχνουν την τελευταία τροποποίηση της σελίδας.

Όταν δίνεται περιγραφή της περίθαλψης, αυτές οι πληροφορίες δεν θα πρέπει να είναι συγκριτικές.

Η ιστοσελίδα θα μπορούσε να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Τις συμβάσεις ή την με οποιοδήποτε τρόπο συνεργασία του οδοντιάτρου με το δημόσιο, τα ταμεία ασθενείας και τους ασφαλιστικούς φορείς.
 • Ωρες, στην διάρκεια των οποίων  είναι προσβάσιμο το ιατρείο τηλεφωνικά ή με επίσκεψη
 • Πληροφορίες για την κάλυψη επειγόντων περιστατικών  που διατίθεται στο ιατρείο
 • Θα πρέπει να προσπαθούν να δώσουν πληροφορίες για την παροχή περίθαλψης από τον υπεύθυνο οδοντίατρο ή άλλους οδοντίατρους, στο ιατρείο ή σε άλλους χώρους.

Η ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Σύγκριση προσόντων ή πτυχίων του οδοντιάτρου με τα  προσόντα και τα πτυχία άλλων οδοντιάτρων.

Μοιραστείτε