ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

OSI-250px

 

 

 


ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19, 71 201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ. 2810 283.635 – 2810 285.240, FAX: 2810 285.240
www.osi.gr – e-mail: [email protected]

 

 

 

 

Αριθμ. Πρωτ. 1205                                                                                                                             Ηράκλειο 11/2/2014

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    

      ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Νόμου 1026/80 «Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.) ως και λοιπών συναφών διατάξεων» όπως αυτός τροποποιήθηκε, από τους Νόμους 1425/1984, 3370/2005, 3418/2005  και ισχύει σήμερα, και ιδίως τα άρθρα 17, 20 έως 26, 33, 38, 55 έως 57 Ν. 1026/80, με την από 22.01.2014 απόφαση του  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  Για την ανάδειξη:
1. Έντεκα(11) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Έξι (6) μελών στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μετ’  ισαρίθμων αναπληρωματικών.( άρθρο 57 N.1026/80  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του Ν.3370/2005)
3. Τριών (3) μελών στην Εξελεγκτική Επιτροπή μετ’  ισαρίθμων αναπληρωματικών.
4. Τριών (3) εκπροσώπων του Ο.Σ.Η.. στην Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.). Ν.1425/84 άρθρο 6.
Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν στις 30 Μαρτίου 2014 ημέρα Κυριακή (Αίθουσα Στέγης Υγειονομικών –Κριτοβουλίδου αρ. 19). Η ψηφο¬φορία θα αρχίζει στις  08.00 π.μ. και θα τελειώνει στις 20.00 μ.μ.. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι εφοδιασμένοι με το δελτίο ταυτότητας του Συλλόγου και έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Σύλλογο μέχρι και για το έτος 2013. Η συμμετοχή των μελών στις αρχαιρεσίες είναι υποχρεωτική. Δικαίωμα εκλογής ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) , της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) και ως εκπροσώπων στη Γ.Σ. της Ε.Ο.Ο. έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2, 4 και 5 του ν. 1026/80. 
Δικαίωμα εκλογής ως μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου έχουν τα μέλη τα οποία ασκούν πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια το επάγγελμα (άρθρο 57 παρ. 1 ν. 1026/80). Οι αιτήσεις των υποψηφίων μελών του Δ.Σ., της Ε.Ε. και των εκπροσώπων του Συλλόγου στη Γ.Σ. της  Ε.Ο.Ο., με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Ο.Σ.Η. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014 (άρθρο 22 παρ. 2 και 3 ν. 1026/80). Η ανακήρυξη των υποψηφίων μελών του Π.Σ. ενεργείται κατόπιν αιτήσεων των υποψηφίων οι οποίες υποβάλλονται, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στον Πρόεδρο του Ο.Σ.Η. (15) δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκλογή, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014 (άρθρο 57 παρ. 2 ν. 1026/80). Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ., την Ε.Ε. και εκπρόσωποι στην Γ.Σ. της Ε.Ο.Ο. πρέπει να μετέχουν υποχρεωτικώς σε συνδυασμούς. Τα ονόματα των υποψηφίων εκάστου συνδυασμού αναγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά στο ψηφοδέλτιο για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή και για τους εκπροσώπους του Συλλόγου στην Ε.Ο.Ο.. Ο αριθμός των υποψηφίων εκάστου συνδυασμού δεν δύναται να υπερβεί τον αριθμό των εκλεγομένων (άρθρο 23 παρ. 1 και 2 ν. 1026/80). Τα ονόματα των υποψηφίων μελών του Π.Σ. αναγράφονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο κατ αλφαβητική σειρά. Ο αριθμός των υποψηφίων μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των εκλεγομένων μέχρι το ήμισυ αυτού (άρθρο 57 παρ. 2 ν. 1026/80).                                                      
       Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                    Ο Πρόεδρος                                                                                                         Η Γ. Γραμματέας
                Χαρίτος Σταμάτης                                                                                                 Τρούλη Καλλιόπη
Μοιραστείτε