ΤΣΑΥ Ταμείο Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών

Το παρακάτω άρθρο αναφέρεται στο ΤΣΑΥ, που όμως αντικαταστάθηκε από τον ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) το 2017. Ο ΕΦΚΑ είναι πλέον ο αρμόδιος φορέας για την κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης υγείας. Πληροφορίες: https://www.efka.gov.gr/el


Το ΤΣΑΥ, δηλαδή το Ταμείο Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και είναι Ταμείο κύριας Ασφάλισης.

Σκοπός του είναι η παροχή συντάξεων γήρατος, θανάτου, ανικανότητας, περιοδικών μηνιαίων βοηθημάτων, εξόδων κηδείας, προσθέτων αποζημιώσεων, εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων ή οικονομικών ενισχύσεων, εφάπαξ κλάδου πρόνοιας, ιατροφαρμακευτικής , οδοντιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Επίσης, η χορήγηση δανείων πρώτης επαγγελματικής εγκατάστασης, η φιλοξενία παιδιών ασφαλισμένων σε κατασκηνώσεις και η φιλοξενία συνταξιούχων στη Στέγη Υγειονομικών.

Α Ο έλεγχος των οδοντιατρικών εργασιών διενεργείται στις πιο κάτω αναφερόμενες κατηγορίες ασφαλισμένων.
1. ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
α. Αμεσα ασφαλισμένοι.
β. Μέλη οικογενειών.
2. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Πολιτικοί – Στρατιωτικοί)
α. Ίδιοι – Χήρες συνταξιούχων.
β. Μέλη συνταξιούχων.
3. ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
4. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΣΑΥ (Εν ενεργεία – Συνταξιούχοι – Μέλη)

Β. Όλες οι οδοντιατρικές εργασίες υπόκεινται σε αρχικό και τελικό έλεγχο εκτός των θεραπευτικών εργασιών που θέλουν μόνον τελικό έλεγχο εφ’ όσον η αξία τους δεν υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες και μόνο μια φορά το χρόνο. Η περάτωση των οδοντιατρικών εργασιών θα γίνεται μέσα σε έξι μήνες από τη θεώρηση τους ο δε τελικός έλεγχος θα γίνεται 15 ημέρες μετά το πέρας των εργασιών.

Σε περίπτωση ασθένειας μπορεί να παραταθεί η εκτέλεση των εργασιών για άλλους έξι μήνες, η δε ασθένεια θα διαπιστώνεται με γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής. Η εγγραφή των οδοντιατρικών εργασιών πρέπει απαραίτητα να γίνεται σε χωριστές εντολές για το θεραπευτικό μέρος και σε χωριστές εντολές για το προσθετικό.

Θεραπευτικές εργασίες (όχι προσθετικές) δαπάνης μικρότερης των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) δραχμών με βάση το τιμολόγιο του δημοσίου μπορούν να πραγματοποιηθούν και να εγκριθούν χωρίς αρχικό έλεγχο και μόνο για μια φορά ετησίως (αφορά τους ενήλικες). Ομοίως για θεραπευτικές εργασίες στα παιδιά μέχρι 17 ετών δεν απαιτείται αρχικός έλεγχος ανεξαρτήτως ύψους δαπάνης. Τα παιδιά μέχρι 17 ετών μπορούν να εκτελούν στον οδοντίατρο θεραπευτικές εργασίες χωρίς προέλεγχο περισσότερο από μια φορά το χρόνο.

Στις πιο πάνω αναφερόμενες περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται προέλεγχος, ο τελικός έλεγχος διενεργείται απαραίτητα εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία περάτωσης των εργασιών. Η ημερομηνία περάτωσης των εργασιών πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα στο απόκομμα, στο στέλεχος και στην πίσω πλευρά του στελέχους με υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος οδοντιάτρου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

1. ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
α. Άμεσα ασφαλισμένοι
Στους άμεσα ασφαλισμένους χορηγείται το θεραπευτικό μέρος χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου με το τιμολόγιο του δημοσίου.
Η επανάληψη των θεραπευτικών εργασιών (οδοντική χειρουργική, περιοδοντολογία) χορηγείται μετά την παρέλευση δωδεκαμήνου από την τελευταία χορήγηση.
Το προσθετικό μέρος χορηγείται με συμμετοχή 50%.
β. Μέλη οικογενειών.
Μόνο θεραπευτικό με συμμετοχή 40%. Φθορίωση χορηγείται μόνο στα παιδιά ηλικίας μέχρι 13 ετών και άπαξ ετησίως. Δεν χορηγούνται ορθοδοντική θεραπεία, προληπτικές εμφράξεις (sealants) και ανοξείδωτες στεφάνες. Η οδοντιατρική παροχή ισχύει για τα κορίτσια μέχρι να νυμφευθούν και εφόσον δεν είναι άμεσα ασφαλισμένα σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο Υγείας και για τα αγόρια μέχρι το 21ο έτος της ηλικίας τους.
2. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ.
α. Ίδιοι
Χορηγείται το θεραπευτικό χωρίς συμμετοχή. Δεν χορηγείται προσθετική, εκτός ολικής οδοντοστοιχίας (σε νωδά άτομα) με συμμετοχή 50% μόνο μια φορά.
β. Μέλη συνταξιούχων.
Μόνο θεραπευτικό, με συμμετοχή 40%. Δεν χορηγείται προσθετική.
γ. Χήρες συνταξιούχων.
Θεραπευτικό χωρίς συμμετοχή και από προσθετική μόνο ολική οδοντοστοιχία (σε νωδά άτομα).
3. ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
Θεραπευτικό με συμμετοχή 40%. Δεν χορηγείται προσθετική. Ο έλεγχος για τα μέλη και τους συνταξιούχους των σωμάτων ασφαλείας διενεργείται από την υπηρεσία ελέγχου του δημοσίου, ενώ για τους εν ενεργεία υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας διενεργείται στις υπηρεσίες του κλάδου υγείας τους (αρχικός και τελικός).
4. ΤΣΑΥ
Στους ασφαλισμένους του ΤΣΑΥ (εν ενεργεία – μέλη – συνταξιούχοι) χορηγούνται όλες οι οδοντιατρικές εργασίες σύμφωνα με το τιμολόγιο του δημοσίου και κατά τις ειδικότερες διατάξεις όπως ισχύουν για το ΤΣΑΥ.
5. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
α. Ελεγκτές οδοντίατροι που έχουν ορισθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στα Κρατικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, θα ελέγχουν μόνο οδοντιατρικές εντολές – αρχικό και τελικό έλεγχο – των εργαζομένων σε αυτά και όχι άλλων ασφαλισμένων του Δημοσίου.
β. Οι ελεγκτές οδοντίατροι των στρατιωτικών Νοσοκομείων θα ελέγχουν τις εντολές – αρχικό και τελικό έλεγχο – του προσωπικού του οποίου εργάζεται σε αυτά καθώς και των στρατιωτικών συνταξιούχων άλλα μόνο τον αρχικό έλεγχο αυτών.
γ. Οι στρατεύσιμοι οδοντίατροι, οι οποίοι ορίζονται για τον έλεγχο, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους άλλους οδοντιάτρους των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α. Οι εδοδοντικές θεραπείες χορηγούνται τεκμηριωμένες με αρχική και τελική ακτινογραφία. Επανάληψη αυτών δεν χορηγείται εκτός των περιπτώσεων στις οποίες διαπιστώνεται ακτινογραφικά εκτεταμένη ακρορριζική αλλοίωση.
β. Εμφράξεις σε περισσότερες των δύο (2) επιφανειών ίδιου δοντιού δεν χορηγούνται. Κάτω από στεφάνες δεν χορηγούνται απλές εμφράξεις.
γ. Αποτρύγωση και φθορίωση δεν χορηγούνται ταυτόχρονα. Η υπηρεσία ελέγχου του δημοσίου ευρίσκεται στη διεύθυνση Μοναστηρίου 15 όπου μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία.

2004-05 -> ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 3227/04.

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ (Α) 31/9.2.04 δημοσιεύθηκε ο νόμος 3227 με το άρθρο 26 του οποίου παρατείνεται, η εφαρμογή των διατάξεων τις παραγράφου 13 του άρθρου 17 του νόμου 3144/03 (ΦΕΚ11/Α), από το χρόνο λήξης τις και μέχρι τρεις μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 3227.

Σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που απαντά σε ερωτήματα μας, η προθεσμία υποβολής αίτησης για ρύθμιση οφειλών παρατείνεται μέχρι 31/05/2004 και ρυθμίζονται οφειλές οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά τη δημοσίευση του Ν. 3144/03 καθώς και όσες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά τη δημοσίευση του Ν. 3144/03 και μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 3227/04.

Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27- 10439 Αθήνα
Πληροφορίες: Β. Φραγκοπούλου
Τηλέφωνο: 2108816911 – 17
FAX ΤΣΑΥ: 2108832180

ΤΣΑΥ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι με διάταξη του Ν 3232/04 αρ. 18 παρ. 4 ασφαλίζονται στο ΤΣΑΥ όσοι μετά τη λήψη του πτυχίου τους κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές.

Επίσης με διάταξη του ιδιου νόμου δόθηκε η δυνατότητα, με υποβολή σχετικής αίτησης να ζητηθεί η ασφαλιση για διαστήματα μεταπτυχιακών σπουδών, που πραγματοποιήθηκαν πριν την εναρξη ισχύος του νόμου  12/2/2004).

Το ΔΣ του ΤΣΑΥ με την απόφαση του 552/21-6-06 απεφάσισε ότι σης ρυθμίσεις του νόμου υπάγονται και αυτοί που κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε χώρες που έχουν υπογράψει διμερή σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης με την Ελλάδα (ΗΠΑ, Καναδάς, Ελβετία κλπ), υπό την προϋπόθεση ότι για το διάστημα αυτό δεν ασφαλίζονται σε άλλο φορέα της Ελλάδας ή στον εθνικό φορέα της χώρας που έκαναν τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας.

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

Σας αποστέλλουμε τους πίνακες απλών συνταξιούχων και μονοσυνταξιούχων (παλαιών ασφαλισμένων) του ΤΣΑΥ όπως ισχύει από 1/1/06 μετά τη χορηγηθείσα αύξηση 4% καθώς επίσης και έντυπο με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης των νέων ασφαλισμένων ελευθέρων επαγγελματιών (ασφάλιση από 1-1-93 και μετά) προκειμένου να τα γνωστοποιήσετε στα μέλη σας. Παρακαλούμε να υπενθυμίσετε στα μέλη σας που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα για τη διατήρηση των βιβλίων εσόδων-εξόδων από το 1979 μια και είναι απαραίτητα για τη συνταξιοδότηση τους.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Υπολογισμός σύνταξης:

Ασφαλιστική κατηγορία Χ 2% Χ έτη ασφάλισης. Π.χ. 7η ασφαλ. Κατηγορία για 35 συντάξιμα έτη 1.416,60 Χ 2% Χ 35= 991,55 €

Όταν ο χρόνος ασφάλισης έχει διανυθεί σε περισσότερες της μιας ασφαλ. κατηγορίες υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε ασφαλιστική κατηγορία και αθροίζονται τα επιμέρους ποσά. Π.χ. 35 συντάξιμα έτη: 17 έτη στην 1η κατηγορία 634,57 χ 2% χ 17=215,73 € και 18 έτη στην 10η κατηγορία 1.724,60 χ 2% χ 18 = € 620,82. Σύνολο ποσού σύνταξης 35 ετών: € 836,55

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1-1-93 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Ασφαλιστικές Κατηγορίες 1 η κάτω δεκαετίαςΠοσά σε Ευρώ από 1-1-2006 € 
1η άνω δεκαετίας634,67
780,3δ
92δ,16
1.069,54
1.207,78
1.313,95
1.416,60
1.519,27
1.621,92
10η1.724,60
11η1.827,26
12η1.929,91
13η2.032,58
14η2.135,24

 

Μοιραστείτε