Υποχρεωτικός εμβολιασμός οδοντιάτρων και προσωπικού οδοντιατρείων

Αγαπητοί συναδέλφοι σας ενημερώνουμε ότι:

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4820/2021 (ΦΕΚ 130 Α) στο άρθρο 206 του οποίου προβλέπεται για επιτακτικούς λόγους της δημόσιας υγείας η υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID – 19 του προσωπικού των ιδιωτικών δομών υγείας, μεταξύ των οποίων και των οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων.

https://www.poeota.gr/images/poe-ota-content/2368/n4820-2021.pdf

Ως προσωπικό νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες ή επιτελεί έργο στο φορέα με φυσική παρουσία.

Δεν έχουν υποχρέωση εμβολιασμού όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα (6) μηνών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου.

Για την πιστοποίηση των ανωτέρω απαιτείται επίδειξη ψηφιακού πιστοποιητικού COVID – 19 της ΕΕ ή βεβαίωση εμβολιασμού ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου.

Το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση εμβολίου έως τη 1 Σεπτεμβρίου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.

Ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζόμενου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασιών εκ του λόγου αυτού.

Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω επιβάλλεται το προβλεπόμενο από την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού διοικητικό πρόστιμο.

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 3794/2021 Απόφαση Αριθ.Δ1α?Γ.Π. οικ.50933 σχετικά με: Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού.

διαβάστε το νόμο

Μοιραστείτε