ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ

ΑΘΗΝΑ, 30/09/2011

Αρ. Πρωτ.: Γ55/864

 

Κατόπιν των διατάξεων του Νόμου 3918 (τεύχος Α ΦΕΚ 31/02-03-2011) για τη σύσταση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της υπ’αριθμ. 8/31-08-2011 απόφασης Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με το είδος των συνταγολογίων που θα χρησιμοποιούν οι ιατροί του Οργανισμού, σας ενημερώνουμε ότι από 01-11-2011 για όλους τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα γίνεται χρήση των συνταγολογίων που διαθέτει ήδη και χρησιμοποιεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ως εκ τούτου οι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ ιατροί θα πρέπει να προμηθευτούν από τις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της περιοχής που λειτουργούν τα ιατρεία τους το Ενιαίο Έντυπο Συνταγολογίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο θα χρησιμοποιούν για να εκδίδουν χειρόγραφες συνταγές για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού.

Διευκρινίζεται ότι οι ιατροί θα εκδίδουν χειρόγραφες συνταγές μόνο όταν δεν είναι εφικτή η έκδοση ηλεκτρονικών συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Τα ατομικά συνταγολόγια ασφαλισμένων των εν λόγω ταμείων δεν θα χρησιμοποιούνται από 1ης Νοεμβρίου 2011.

Για τη χορήγηση στους εν λόγω ιατρούς συνταγολογίων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

• οι ιατροί του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ προσερχόμενοι στην Μονάδα Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της περιοχής όπου λειτουργεί το ιατρείο τους θα έχουν μαζί τους το βιβλιάριο ΤΣΑΥ καθώς και απλή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας αυτού στην οποία (φωτοτυπία) θα αναγράφουν τον ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ τους. Στη Μονάδα Υγείας οι ιατροί θα συμπληρώνουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι διαθέτουν σύμβαση με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ. Η εκ νέου

χορήγηση συνταγολογίων απαιτεί μόνο την προσκόμιση του προηγούμενου (χρησιμοποιημένου) συνταγολογίου προκειμένου να γίνει η αποχρέωση και η νέα χρέωση. Οι Διαχειριστές αποθεμάτων ακολουθούν τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το Γενικό Έγγραφο της Φαρμακευτικής Διεύθυνσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Γ55/836/21-3-2011 και σε περίπτωση που δεν βρίσκουν κάποιον ιατρό στο μητρώο: Θα συγκεντρώνουν τα δικαιολογητικά του (αριθμό ΤΣΑΥ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Υπεύθυνη Δήλωση) και μία φορά την εβδομάδα θα τα αποστέλλουν

υπηρεσιακά στην Ομάδα Συλλογής Στοιχείων του ΟΠΣ-ΙΚΑ (Πατησίων 12, Αθήνα, τηλέφωνα: 210-3891001 & 210-3891004) προκειμένου να καταχωρηθούν στο μητρώο. Η Ομάδα Συλλογής Στοιχείων θα καταχωρεί τα στοιχεία στο σύστημα αφού τα διασταυρώσει με εκείνα που αποστέλλει το υπεύθυνο ταμείο.

 

Χρέωση συνταγολογίων σε ιατρούς ΟΠΑΔ –ΟΑΕΕ

Ο διαχειριστής αποθεμάτων, αιτείται μέσω του ΟΠΣ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και παραλαμβάνει τα συνταγολόγια. Ο ιατρός αιτείται προφορικά το πλήθος των συνταγολογίων, που ορίζεται έως 2 συνταγολόγια κάθε φορά.

α) Στην κατάσταση για τη χρέωση-αποχρέωση συνταγολογίων θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ιατρού, ο κωδικός ΤΣΑΥ, η Μονάδα Υγείας της περιοχής που λειτουργεί το ιατρείο του συμβεβλημένου ιατρού, το πλήθος συνταγολογίων που αιτείται, η υπογραφή ιατρού και η ημερομηνία παράδοσης και θα επικολλάται ο αυτοκόλλητος γραμμωτός κώδικας (barcode). Οι υπεύθυνοι διαχειριστές θα πρέπει να αναπαράγουν το υπόδειγμα που χρησιμοποιείται στη διαδικασία χρέωσης των συνταγολογίων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

β) Με το τέλος της συναλλαγής ή το συντομότερο δυνατό με τη βοήθεια scanner μειώνει το απόθεμά του και χρεώνει τον ιατρό στο σύστημα μέσω ΟΠΣ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

γ) Αρχειοθετεί και φυλάσσει σε κλασέρ τις καταστάσεις χρέωσης συνταγολογίων με τις υπογραφές των ιατρών. Επισημαίνεται η υποχρεωτική καταχώρηση όλων των χρεώσεων από το Διαχειριστή, με ευθύνη των Διευθυντών των Μονάδων Υγείας.

 

Αποχρέωση συνταγολογίων ιατρών ΟΠΑΔ -ΟΑΕΕ

Με την επιστροφή των συνταγολογίων από κάθε ιατρό, ο διαχειριστής αποθεμάτων:

α) βρίσκει την κατάσταση χρέωσης του συγκεκριμένου συνταγολογίου του ιατρού,

β) συμπληρώνει την ημερομηνία παραλαβής και υπογράφει στην κατάσταση στην αντίστοιχη στήλη, ότι τα παρέλαβε, καθώς και στο πρόγραμμα διαχείρισης αποθεμάτων.

Εφιστούμε την προσοχή ότι κατά τη χορήγηση των συνταγολογίων θα πρέπει να δοθούν στους εν λόγω ιατρούς τα συνημμένα έγγραφα που αφορούν

α) σε οδηγίες συμπλήρωσης των συνταγών επειδή θα σαρώνονται και στη συνέχεια θα αποστέλλεται ενημερωτικό σημείωμα στους γιατρούς με τα στοιχεία συνταγογραφίας τους

β)στη χορήγηση φαρμάκων αποκλειστικά από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από καθώς και χορήγηση φαρμάκων που απαιτούν την έγκριση της επιτροπής φαρμάκων υψηλού κόστους για τους ασφαλισμένους ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ από 01.11.2011.

Οδηγίες προς τα ιδιωτικά φαρμακεία για την εκτέλεση των συνταγών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τον τρόπο συμπλήρωσης των συγκεντρωτικών καταστάσεων και τη διαδικασία υποβολής στον Οργανισμό, θα δοθούν σε επόμενο έγγραφο.

 

Οδηγίες συμπλήρωσης ενιαίου συνταγολογίου προς Ιατρούς E . O .Π. Y . Y .

 

Το συνταγολόγιο ενιαίου προορίζεται για αυτόματη ανάγνωση από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕΣ) του Οργανισμού. Οι συνταγές εκτός από το να είναι αναγνώσιμες από ανθρώπινο μάτι, πρέπει να είναι συμπληρωμένες έτσι ώστε να διευκολύνεται η αυτόματη ανάγνωσή τους από την ΚΜΕΣ.

Έχει γίνει προσπάθεια τα διαστήματα στα οποία τοποθετείται κάθε πληροφορία, να είναι σαφώς καθορισμένα και είναι σημαντικό να περιορίζεται η εγγραφή στο διαθέσιμο χώρο.

Το νέο συνταγολόγιο είναι έγχρωμο και υπόκειται χρωματική επεξεργασία κατά την ανάγνωση. Η συνταγογράφηση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με στυλό διαρκείας χρώματος Μπλε ή Μαύρου.

Λόγω του μεγέθους της, η χρήση Ιατρικής σφραγίδας πρέπει να περιοριστεί και να τοποθετείται άπαξ και αποκλειστικά στο προκαθορισμένο σημείο, για συνταγογράφο Ιατρό και Ελεγκτή αντίστοιχα στο κάτω μέρος της συνταγής.

Συμπλήρωση Πεδίων

Σε όσα από τα πεδία ήταν εφικτό έχουν χρησιμοποιηθεί πλαίσια προεπιλεγμένων τιμών. Τα πλαίσια είναι σχεδιασμένα με πράσινο περίγραμμα στα απλά συνταγολόγια και με ροζ περίγραμμα στα συνταγολόγια κλινικών. Η τιμή στην οποία αντιστοιχούν αναγράφεται στο κέντρο του πλαισίου. Κατά την συμπλήρωση του συνταγολογίου, τα πλαίσια πρέπει να «μαυρίσουν» ως ένδειξη επιλογής της συγκεκριμένης τιμής, προσπαθώντας να γεμίσει το εσωτερικό του πλαισίου όσο περισσότερο γίνεται. Οι προτεινόμενοιτρόποι σκίασης κατά προτίμηση είναι:

•Κυκλική, οριζόντια, κάθετη ή πλάγια σκίαση

• Σήμανση με «v» ή «X»

Προσοχή: οι ιατροί οφείλουν να σκιάζουν τα πεδία και όχι να τα κυκλώνουν.

Σε όσα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν χειρόγραφα αριθμοί, έχουν χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα πλαίσια για κάθε ψηφίο, καθορίζοντας το εύρος της πληροφορίας που αναμένεται να καταχωρηθεί. Ακόμα, για διευκόλυνση της συμπλήρωσης υπάρχουν προτυπωμένα διαχωριστικά Ημέρας/Μήνα/Έτους για τις ημερομηνίες.

Ένδειξη ΕΚΑΣ

Για την σήμανση δικαιώματος ΕΚΑΣ του Ασφαλισμένου ο Ιατρός πρέπει και αρκεί να βάζει υπογραφή στο αντίστοιχο πλαίσιο. Η υπογραφή δεν πρέπει να καλύπτει άλλη πληροφορία και λόγω μεγέθους, δεν επιτρέπεται η χρήση Ιατρικής Σφραγίδας.

Συμμετοχή Ασφαλισμένου

Για την επιβεβαίωση δήλωσης ποσοστού συμμετοχής μικρότερο του 25%, ο συνταγογράφος Ιατρός πρέπει να υπογράφει στην αντίστοιχη θέση της συνταγής. Η υπογραφή δεν πρέπει να καλύπτει άλλη πληροφορία και λόγω μεγέθους, δεν επιτρέπεται η χρήση Ιατρικής Σφραγίδας.

Ποσότητα Συσκευασιών Φαρμάκων

Η συνταγοραφούμενη ποσότητα συσκευασιών κάθε φαρμάκου της συνταγής πρέπει να αναγράφεται καθαρά από τον Ιατρό σε κάθε συνταγή. Για ποσότητα έως και τεσσάρων συσκευασιών, που αφορά στη μεγάλη πλειοψηφία των συνταγών, ο Ιατρός πρέπει και αρκεί να «σημάνει» την αντίστοιχη ένδειξη «μαυρίζοντας» ένα από τα αριθμημένα πλαίσια. Για ποσότητα μεγαλύτερη των τεσσάρων συσκευασιών ανά φάρμακο πρέπει να αναγραφεί στο αντίστοιχο πεδίο ο αριθμός των απαιτούμενων συσκευασιών, χωρίς να σημανθεί κανένα από τα ανωτέρω πλαίσια.

Ιατρικές Σφραγίδες

Λόγω του μικρού μεγέθους της συνταγής πρέπει να γίνεται χρήση μίας και μόνο Ιατρικής σφραγίδας από κάθε Ιατρό ή Ελεγκτή με προσεκτική τοποθέτηση στο προκαθορισμένο σημείο, ώστε να μην επικαλύπτεται άλλη πληροφορία.

Επαναλαμβανόμενη Συνταγή και Χρόνια Πάθηση

Οι περιπτώσεις χρόνιας πάθησης και επαναλαμβανόμενης συνταγής έχουν ενσωματωθεί στο νέο συνταγολόγιο, ώστε να μην χρειάζεται τοποθέτηση σφραγίδας ή άλλης πρόσθετης σήμανσης για την καταχώριση σχετικής πληροφορίας.

ΑΜΚΑ Ιατρού

Στο νέο συνταγολόγιο έχει αντικατασταθεί η ένδειξη «κωδικός Ιατρού» με τον ΑΜΚΑ ιατρού, ο οποίος πρέπει να συμπληρώνεται χειρόγραφα. Η χρήση Ιατρικής σφραγίδας στο σημείο αυτό δεν επιτρέπεται. Διευκρινίζουμε ότι στη σφραγίδα του ιατρού εξακολουθεί να αναγράφεται ο αριθμός ΤΣΑΥ.

Κωδικός Νόσου

Στη συνταγή υπάρχει η ένδειξη «Κωδικός Νόσου» με πρόβλεψη για την αναγραφή έως και τριών διαφορετικών κωδικών. Η συγκεκριμένη ένδειξη θα αρχίσει να συμπληρώνεται όταν σας δοθούν σχετικές οδηγίες από τη Διοίκηση.

Φάρμακα χορηγούμενα από τα φαρμακεία του Οργανισμού

Η ένδειξη «χορηγείται από φαρμακείο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» για τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες αποφάσεις θα γράφεται μέσα στο πλαίσιο όπου θα συνταγογραφείται το φάρμακο. Υπενθυμίζουμε ότι τα εν λόγω φάρμακα πρέπει να συνταγογραφούνται σε ξεχωριστή συνταγή.

Αγροτικοί Ιατροί

Οι αγροτικοί ιατροί συμπληρώνουν τα στοιχεία της γνωμάτευσης του ιατρού ειδικότητας αμέσως μετά τη διάγνωση.

Χρήση Συνδετήρων

Η επισύναψη τυχόν δικαιολογητικών στη συνταγή, πρέπει να γίνεται με χρήση κλασσικών συνδετήρων και όχι με συρραπτικό μηχάνημα.

 

Μοιραστείτε